Z otvoritvijo smo obeležili zaključek gradbenih del na odseku Iskra – Pirnat!

“izgradnja sekundarne kanalizacije na odseku Iskra – Pirnat”

Občina Trbovlje je v letu 2011 pričela z izgradnjo sekundarne kanalizacije v dveh sklopih in sicer izgradnja kanalizacije mesto in izgradnja kanalizacije okolica,skupaj 24 posameznih projektov.

En izmed teh je bil tudi projekt imenovan “izgradnja sekundarne kanalizacije na odseku Iskra – Pirnat”

Sama izgradnja kolektorskega sistema je vključevala naslednja dela:

-zakoličba nove trase in vseh predidenih priključkov,
-rezanje asfalta,
-izkop gradbenega jarka,
-dobava in montaža kanalizacijskih cevi in revizijskih jaškov,
-dodatna vgradnja drenažnih cevi,
-zasip jarka z utrditvijo,

in kar je za krajane vsekakor najpomembnejše – asfaltiranje cestišča na celotnem odseku .

Izvedena dela vsekakor pomenijo pomembno pridobitev tako za krajane, kot varovanje okolja, saj bo novozgrajeni sistem preprečeval iztok odpadnih voda v naravno okolje. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja bo možno na sistem priključiti novih 20 objektov, ki imajo trenutno urejen sistem odpadnih voda preko greznice z iztokom v naravo.

Gradnjo 630 m novega kolektorskega sistema in rekonstruiran 500 m odsek javne poti v naselje Gabrsko je izvedla družba AGM Nemec d.o.o., Sedraž, Laško,skupna vrednost investicije je bila 140.000 EUR.

Zaključeno gradnjo smo slavnostno odprli v sredo, 30. maja. V kulturnem programu so nas zabavali pevski Moške vokalne skupine Un s Trboul.

Srečno in varno vožnjo!

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top