Večja regijska gasilska vaja v Trbovljah

Decembra 2016 je bilo Poveljstvo Gasilske zveze Trbovlje organizator večje regijske gasilske vaje na kateri so sodelovale enote iz GZ Hrastnik, Zagorje ob Savi in Trbovelj. Na vaji so sodelovale naslednje enote iz Hrastnika : PGD Hrastnik z GVC24/50, GVC16/50 iz Zagorja ob Savi : PGD Zagorje mesto izvozi z ALP37/5 ter GVC24/50 in iz Trbovelj : PGD Čeče z GVGP-1, GVM, PGD Dobovec z GVM-1, PGD Klek z GVGP-1, PGD Trbovlje mesto z GVM-1, in poklicna gasilska enota Gasilski zavod Trbovlje z PV-1, ALK 32, GVC24/50, GVC16/25, GVC16/25, HTRV+PNS-2.

Vajo smo izvedli v skladišču UNP na Opekarni v Trbovljah in okolici skladišča ob katerem je v neposredni bližini več večstanovanjskih objektov in Toplarna Trbovlje.

Skladišče UNP Trbovlje je večji vir tveganja. Skupna nominalna zmogljivost skladišča je 480 m3 ali 240 ton utekočinjenega naftnega plina (UNP). Maksimalni nivo polnjenja tekoče faze znaša do 80% nominalne kapacitete. UNP se nahaja v petih horizontalnih rezervoarjih, ki so nameščeni v osrednjem delu skladišča.
Skladišče UNP je geografsko tako umeščeno v prostor, da potencialna nesreča predstavlja velik izziv tako za reševalce kot za okoliške prebivalce.
Nadmorska višina skladišča je okrog 300mnv. Teren visi v smeri SZ, kar je zelo pomembno zaradi širjenja plina oziroma tekočine ki je 1x težja od zraka. Prvi vhod, ki je na SZ strani je na nadmorski višini 283mnv, zgornji vhod na SV strani pa na 290mnv.
Na S strani so zapuščeni industrijski objekti, ki so oddaljeni okrog 22m. Na Z ter SZ strani je večji zapuščen vendar prazen in zračen objekt, oddaljen 60m, v neposredni bližini je še Toplarna, ki za svoje delovanje prav tako uporablja utekočinjen naftni plin speljan preko Bukove gore. Na JV, J ter JZ je manjši hrib, ki predstavlja odlično oviro pri širjenju plina.
Najbližje stanovanjski bloki so od cistern oddaljeni 100m na S strani, ter 150m na Z oziroma S, ta del je tudi najgosteje naseljen.
Evakuacija okoliških prebivalcev zahteva od reševalnih ekip ogromno iznajdljivosti in usklajenosti. V primeru večjega požara pa je zahteva po pomoči drugih gasilskih enot nepogrešljiva. Ob enem pa nesreča z nevarno snovjo predstavlja izjemno zapletene in zahtevne reševalne operacije. V takšnih razmerah je pomembno poznavanje različnih reševalnih tehnik, sposobnost sodelovanja z drugimi enotami in službami.
Plin Butan je brez barve in okusa, težji od zraka, dodan mu je odorant, Kemlerjevo število 23, UN število 1978. Spodnja meja eksplozivnosti (LEL%) 2,1%, zgornja meja eksplozivnosti (UEL%) 9,5%. Vnetišče ima pri 470°C, vrelišče pri -42°C, prani tlak 8,3bar pri 20°C. Posredovalci morajo uporabljajo IDA, gasilska zaščitna obleka je priporočljiva le v primeru požara, v drugih primerih je neuporabna. Obvezna uporaba tople zaščitne obleke. Mejna vrednost je 1000ppm.
Načrt zaščite in reševanja skladišče UNP Trbovlje obravnava scenarije večjih nesreč za skladišče UNP Trbovlje in sicer: najtežji verjetni primer, potencialno najtežji primer in najtežji pričakovani primer.
Naša predpostavka prikazane vaje je bila sledeča :
Zaradi korozivnosti povezovalne cevi med cisternami pride to predrtja le-te. Pri tem začne uhajati tekoča faza plina, ki se v nadaljevanju tudi vžge. Izvede se evakuacija ljudi bližnjih objektov. Za lažjo imitacijo se bo uporabljala poškodovana plastična vodovodna cev iz katere bo iztekala voda. Po načrtu zaščite in reševanja se predvideva plamen v višini okrog 50m.
Gasilski zavod Trbovlje prejme na službeni GSM telefon sporočilo z napisom »ALARM UNP« Ker je v dežurni sobi zagotovljen tudi video nadzor skladišča dežurni gasilec takoj opazi visok plamen. V ReCo Trbovlje zahteva aktiviranje Gasilskega zavoda Trbovlje, PGD Trbovlje mesto, PGD Čeče, PGD Dobovec, PGD Klek.
Na parkirišču na Opekarni se formira poveljniško mesto ter določi primarne ukrepe. Določijo se sektorji ter odredi se evakuacija bližnjih objektov (Opekarna 27, 28, 32, 20, 20/a, 20/b, 7). Sektor 1 prevzame evakuacijo prebivalcev ter postavitev šotora, sektor 2 prevzame hlajenje cistern, sektor 3 preprečitev iztekanja. V sektor 1 se formira enote iz PGD Klek, PGD Dobovec, PGD Čeče.
Zaradi možnosti nastanka Bleve efekta ( eksplozija par vrele tekočine )sektor 2 vrši hlajenje cistern z monitorjem iz ALK 32 z zgornje strani ter ALP 37/5 iz spodnje strani. Za napajanje ALK 32 skrbi GVC24/50 (GTZ), GVC24/50 (PGD Hrastnik) in hidrantno omrežje. Za napajanje ALP37/5 skrbi GVC 24/50 (PGD Zagorje) ter GVC16/50 (PGD Hrastnik) in hidrantno omrežje.
Sektor 3 skrbi za neposredno mesto nesreče. Prva in druga napadalna ekipa v 1. stopni zaščite z razpršenim curkom ščiti napadalce v 3. stopni zaščite. Z razpršenim curkom se približajo točki iztekanja ter plamen »odrežejo«, napadalci v 3. stopnji zaščite, s tesnilno blazino zatesni iztekanje plina. Hlajenje cistern se po tesnjenju izvaja še nekaj minut. Nato je bila vaja končana.
Vzporedno je bila izvedena evakuacija prebivalcev iz naslovov: Opekarna 27, Opekarna 28, Opekarna 32, Opekarna 20, Opekarna 20/a, Opekarna 20/b, Opekarna 7. Evakuirani prebivalci se zbirajo na parkirišču pred bloki, ker jim je bil na voljo šotor s toplimi napitki.
Sam potek vaje je bil velikem številu obiskovalcev – gledalcev tudi komentiran preko ozvočenja.

Po zaključku in analizi vaje v učilnici smo bili mnenja da so bili naši cilji z izvedeni doseženi, so pa sledeči:
– seznanitev z možnostmi realne nesreče pri pretakanju UNP-ja v skladišču,
– preizkus aktivne požarne zaščite na skladišču UNP,
– seznanitev z opremo za reševanje in njeno pravilno uporabo,
– uporaba sredstev zvez,
– seznanitev prebivalcev sosednjih objektov z evakuacijo,
– preizkus evakuacije,
– sodelovanje z drugimi službami,
– preizkus vodenja intervencije takšnega obsega.
V imenu Poveljstva in svojem imenu se vsem udeležencem, sodelujočim službam predvsem ReCo Trbovlje in reševalcem ZD Trbovlje, dir. Merilnih sistemov – Branku Tantegelu, ki je upravlalec skladišča, vodji Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve g.ing. Marjanu Lampret, stanovalcem sosednjih objektov kot tudi opazovalcem, gledalcem iz celotnega Zasavja.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top