Včeraj je v sejni dvorani zgradbe Občine Trbovlje potekala 8. redna seja Občinskega sveta Občine Trbovlje

Na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Trbovlje, ki je potekala včeraj, so svetnice in svetniki obravnavali kar 15 točk. Županja je uvodoma občinski svet seznanila o okvirnem časovnem programu dela občinskega sveta za leto 2016. Podala je informacijo o tem, da je Občina Trbovlje prejela sodbo v zvezi z zadevo »Prekoršek«, iz katere izhaja, da je bil zahtevek tožnika v celoti zavrnjen in je Občina Trbovlje kot ena izmed  toženih strank v pravdi v celoti uspela. Županja je podala tudi informacijo, da je izgradnja vodovoda ob železnici v zaključni fazi tako, da bodo prebivalci tega območja kmalu priključeni na javno vodovodno omrežje ter informacijo o odprtju urgentnega centra SBT, ki bo 23. decembra 2015.

Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so svetniki potrdili kandidate za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani, tri člane Sveta območne izpostave Sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti. S tajnim glasovanjem pa so imenovali eno predstavnico Občine Trbovlje v Svet zavoda RRA Zasavje, druga ni bila potrjena, zato bo podan nov predlog.

V drugi obravnavi Statut Občine Trbovlje ni bil potrjen, saj predlog ni prejel dvotretjinske večine glasov vseh svetnikov.
Svetniki in svetnice so sprejeli sklep v zvezi z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017 in z njim odločno nasprotujejo 54. členu, 55. členu in 56. členu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, v katerih ta določa višino finančnih sredstev za občine. Svetnice in svetniki so ugotovili, da Vlada RS in Državni zbor s tako dodeljeno višino finančnih sredstev ogrožata smisel in obstoj lokalne samouprave in še dodatno siromašita prebivalke in prebivalce občin, ki so zaradi socialne in ekonomske krize že tako zelo prizadeti. Prav tako pa državna raven deluje v nasprotju s pravili pravne države, saj že nekaj let določa višino povprečnine v nasprotju z Zakonom o financiranju občin. Z njim zahtevajo višino povprečnine za leti 2016 in 2017 536,00 evra  na prebivalca. V sklepu so predlagali tudi spremembo zakona v 56. členu in sicer, da se v letu 2016  del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% skupne primerne porabe občin, ob upoštevanju, da 1 % teh sredstev predstavlja nadomestilo dela sredstev za sofinanciranje investicij iz leta 2015. V letu 2017 pa naj se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% skupne primerne porabe občin. Delež sredstev, ki ga bo občina porabila za namene vračila obveznosti po 23. členu ZFO-1 se ne uvršča v načrt razvojnih programov državnega proračuna, pri čemer se za pridobitev osnove za sklenitev pogodbe o sofinanciranju smiselno uporabijo določbe četrtega in petega odstavka 23. člena ZFO-1.  Sredstva investicijskega transfera se lahko v skladu s 23. in 21. členom ZFO-1 uporabijo tudi za plačilo tistih stroškov projektov strukturne in kohezijske politike Evropske unije, ki so nujno potrebni za izvedbo projekta,  vendar jih organ upravljanja ne pripozna kot upravičene stroške. Med te stroške pa sodi tudi nepovračljiv davek na dodano vrednost, plačan v zvezi z njimi.
Sprejet je bil, po drugi obravnavi, tudi Odlok o proračunu občine Trbovlje za leto 2016. 2. predlog proračuna je bil oblikovan na enak način, kot smo pristopili že k pripravi 1. predloga, poleg tega pa smo med drugim upoštevali tudi, da je znesek primerne poraba na prebivalca v RS v višini 522 €, ki ga je določila Vlada RS, da je bil dosežen Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, upoštevali smo pripombe, prejete v javni obravnavi 1. predloga proračuna ter vključili projekte, ki jih je Občina Trbovlje prijavila na javni poziv RCR d.o.o. za prijavo regijskih projektov, z namenom sofinanciranja iz evropskih skladov in proračuna RS. Tako v predlogu proračuna med drugim načrtujemo izgradnjo nadomestnega vročevodnega omrežja, prenovo ceste Opekarna z ureditvijo parkirišča, rekonstrukcijo Keršičeve ceste, ureditev vodovodov Čeče, Dobovec ter vodovoda ob železnici, ureditev vrtičkarske cone, ureditev Ledenice v Zasavski center urbane kulture, celostno ureditev območja Ojstro, s prijavo na razpis v novembru 2015  za izdelavo cestne prometne strategije bo Občina kandidirala za dodelitev kohezijskih evropskih sredstev v višini 85% upravičenih stroškov. Pričeli bomo z umeščanjem usmerjevalnega sistema v prostor (usmerjevalne table) ter z ureditvijo pristajalnega mesta za nujne helikopterske prevoze. V proračun je vključen tudi projekt obnove in ureditve opuščenega objekta nekdanje tovarne Mehanika v centru mesta, ki bi zagotovil ustrezne prostorske pogoje ter možnost razvoja podpornega okolja za spodbujanje socialnega podjetništva, kreativnih industrij, inkubiranih podjetij itn. ter Energetska prenova OŠ Ivana Cankarja.
Sprejeti so bili tudi: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza, Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o.
Potekal je tudi sprejem predloga za podelitev nagrade Tončke Čeč za leto 2016, ki se podeli Branku Železniku za večletno nadpovprečno uspešno delo in uveljavitev na kulturnem in umetniškem področju v občini.
Svetniki in svetnice so obravnavali in sprejeli Pravilnik o dodeljevanju spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v Občini Trbovlje. Pravilnik je pripravljen z namenom dodeljevanja dodatnih spodbud samostojnim podjetnikom, mikro in malim podjetjem, ter za posamezni ukrep tudi društvom, zbornicam in neprofitnim organizacijam s sedežem v občini Trbovlje.

Sprejet je bil tudi Letni program športa v občini Trbovlje v letu 2016.

Svetniki so razpravljali in sprejeli Predlog vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 ter Predlog vrednosti točke za izračun občinske takse za leto 2016.

Kot zadnjo točko so sprejeli Predlog Gospodarskega načrta Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o. za leto 2016.

Celotno gradivo seje je dostopno na povezavi: http://www.trbovlje.si/navigacija/seje-obcinskega-sveta/101?parent_block_id=60.

 

DSC_0776 DSC_0779

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top