V sejni dvorani zgradbe Občine Trbovlje je potekala 10. redna seja Občinskega sveta Občine Trbovlje

Na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Trbovlje, ki je potekala včeraj, so svetnice in svetniki obravnavali 15 točk.

 

 

Županja je po potrditvi dnevnega reda, ko je bila skladno s sklepom Nadzornega odbora Občine Trbovlje umaknjena 9. točka dnevnega reda, pozvala svetnice in svetnike k pobudam in vprašanjem, nato pa podala nekaj informacij. Med drugim se je še enkrat zahvalila vsem, ki so kakorkoli pomagali pri sanaciji skalnega podora in podala informacije o nadaljevanju del v Bevškem – urejanju ceste, širjenju ožine, ureditev avtobusnih postaj. Svetnike je seznanila tudi s potekom urejanja bivalnih enot v Bevškem. Županja je še povedala, da na podlagi s strani občine naročenih analiz zemljine v okolici vrtcev in vode, kritične ter opozorilne vrednosti vsebnosti težkih kovin v njih niso presežene. Opozorila je na nestrokovno obrezovanje dreves na Trgu Franca Fakina, ki so ga opravili etažni lastniki. Svetnike je seznanila o reprogramiranju kreditov Občine Trbovlje, ki bodo prispevali k prihranku nekaj manj kot 400.000 evrov do leta 2029. Nazadnje je občinski svet seznanila z neuspešno prodajo samskega doma in prosila za predloge, stališča svetnikov v zvezi s tem, ter prosila za predloge svetnikov za ureditev parkiranja na Ulici 1. junija.

 

Uvodnemu delu je sledilo imenovanje nadomestnega mandata v Občinskem svetu Občine Trbovlje in sicer Borisa Moškona, ki je nadomestil Tadeja Špitalarja.

 

Na prejšnji seji je bila podana pobuda, da predsednik OREZ-a predstavi poročilo o delu Odbora za razvoj energetike v Zasavju. Pri tem je dejal: »Vse sile so usmerjene v aktivnosti za pričetek gradnje spodnjih 3 HE na srednji Savi, hkrati pa ohranitev terciarne regulacije na področju TET vsaj do konec leta 2016. S tem ohranimo 45 delovnih mest in pridobimo na času da lastnik (država) sprejme odločitev kaj bo na lokaciji TET.« Sprejet je bil sklep, da Občinski svet občine Trbovlje od Vlade RS pričakuje, da nemudoma predstavi vizijo glede zasavske energetike, realizira že sprejete sklepe Vlade RS glede prednostne obravnave gradiv pri umeščanju HE na srednji Savi in izpolni koalicijsko obljubo o nadaljevanju investicij v hidroelektrarne na Savi.

 

Sledila so poročila o delu energetskega menedžerja, Letno poročilo Policijske postaje Trbovlje, Letna poročila javnih zavodov Občine Trbovlje za leto 2015 ter predstavitev Ocene izvajanja občinskega programa varnosti in Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje. Letno poročilo JP Komunala Trbovlje d.o.o. je podal direktor, Milan Žnidaršič.

 

Na predloge Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so bili imenovani nekateri novi člani v komisije občinskega sveta in svete zavodov. Svetniki in svetnice pa so izdali soglasje k imenovanju Katre Hribar Frol za direktorico Knjižnice Toneta Seliškarja in izdali predhodno soglasje k imenovanju Edvarda Bravca za direktorja Zavoda za šport Trbovlje. Podali so tudi pozitivno mnenje za ravnateljico Osnovne šole Trbovlje kandidatki Klementini Šuligoj.

 

Sprejet je bil Odlok o ustanoviti javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Trbovlje, ki je združil nekaj sprememb in dopolnitev odloka iz prejšnjih let. Potrjena je bila tudi Odredba o določitvi cen programov v Vrtcu Trbovlje, ki predvideva 3 % povišanje cene, kar je posledica sprememb plačne zakonodaje za javni sektor in spremembe Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih. Ne prvega in ne drugega ni pisala občina, temveč pristojno ministrstvo in parlament.

 

Potrjena sta bila tudi sklepa o podelitvi naziva »Častni občan«, ki ga je prejela Terezija Bregar za njen izjemen doprinos k ohranjanju kulturne dediščine našega kraja, širjenju trboveljske kulturne zavesti ter ljubezni do petja in plesa, ter o podelitvi »prvojunijske nagrade« za leto 2016, ki jo prejme Rudi Tomše za dolgoletno uspešno delo pri razvoju kegljaškega športa v Sloveniji in izjemne športne dosežke.

 

Svetniki so sprejeli še Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2015, Statut javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje in se nazadnje seznanili še s Poročilom o izvajanju akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v letu 2015 v občini Trbovlje.

 

Naslednja seja občinskega sveta bo v mesecu juniju.

 

Celotno gradivo seje je dostopno na spletni strani občine, na povezavi: http://www.trbovlje.si/navigacija/seje-obcinskega-sveta/101?parent_block_id=60.

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top