Ustanovljen Varnostni sosvet občine Trbovlje

V mesecu juliju sta županja Občine Trbovlje in komandir Policijske postaje Trbovlje Aleš Oberčkal podpisala Sporazum o ustanovitvi Varnostnega sosveta občine Trbovlje.

 

Varnostni sosvet (VS) je projekt partnerskega sodelovanja med Občino Trbovlje in Policijsko postajo Trbovlje in je posvetovalno telo, ki povezuje, koordinira in usmerja organe, organizacije in druge subjekte, ki se ukvarjajo z varnostno problematiko oz. ki lahko kakorkoli vplivajo na kvaliteto varnostne kulture v lokalni skupnosti.

 

Namen ustanovitve VS je preprečevanje in reševanje varnostnih problemov v občini; ozaveščanje in informiranje javnosti o vlogi posameznika in vlogi policije na področju splošne in osebne varnosti; partnersko sodelovanje med deležniki (policija, organi lokalne skupnosti, gospodarstvo, zdravstvo, podjetniki, izobraževalnimi zavodi, socialnimi službami, občani) pri zagotavljanju varnosti; medsebojna obveščenost o varnostnih razmerah ter odpravljanje vzrokov za nastanek odklonskih pojavov.

 

Člani VS aktivno sodelujejo pri delu posvetovalnega telesa, dajejo pobude in predloge za reševanje varnostnih problemov, izvajajo naloge, ki so jih prostovoljno sprejeli in delajo v korist splošne varnosti. Člani Sosveta so predstavniki lokalne skupnosti, policijske postaje, medobčinskega redarstva, štaba civilne zaščite, sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, vrtca, osnovnih in srednjih šol, gasilskega zavoda, centra za socialno delo in zdravstvenega doma. Funkcija člana Sosveta je častna, vodi ga pa županja Občine Trbovlje, Jasna Gabrič.

 

Naloge VS so obravnava in analiza varnostnih razmer s področja klasične kriminalitete, javnega reda in miru, varnosti v cestnem prometu; obravnava in analiza razmer s področja zaščite in reševanja ter drugih varnostnih problematik; podajanje predlogov ukrepov za zagotavljanje prijaznejšega in varnejšega življenjskega bivalnega okolja ter podajanje predlogov sporočila s preventivno vsebino.

 

VS ima svoj elektronski naslov: varnostni.sosvet@trbovlje.si. Namenjen je komunikaciji občanov z VS v smislu obojestranskega informiranja in s tem izboljševanja varnostnih razmer v občini Trbovlje.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top