Ugodnosti pri zaposlovanju mlajših brezposelnih oseb

Dne 1. 8. 2013 se začnejo uporabljati določbe Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV), namenjene spodbujanju zaposlovanja mlajših brezposelnih oseb.

Delodajalec, ki v obdobju od 1. novembra 2013 do 31. decembra 2014 sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je najmanj tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen plačila prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti.

Do navedene oprostitve je upravičen delodajalec:

  • ki zadnje tri mesece pred sklenitvijo takšne pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ni začel postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi oziroma odpovedal pogodbe o zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov,
  • ki pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebo ni imel blokira ega transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni in
  • ki je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebo redno izplačeval plače in plačeval obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenim.

Mlajša oseba, ki je zaposlena upoštevajoč navedene ugodnosti, je kljub neplačilu prispevkov upravičena do enakega obsega pravic iz socialnih zavarovanj, kot če bi bili prispevki delodajalca plačani.

racunovodstvo schmit

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top