Spodbude Eko sklada socialno šibkim občanom

Slovenski okoljski javni sklad Eko sklad je objavil javni poziv za dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom za investicije v energetsko obnovo njihovih domov –  med drugim za toplotno izolacijo strehe in/ali stropa, vgradnjo energetsko učinkovitih oken/vrat, toplotno izolacijo fasade, zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko. Vlogo lahko kandidati oddajo do konca leta oziroma do porabe sredstev, na voljo pa je 960.000 evrov.

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe:

  • ki imajo stalno prebivališče in dejansko živijo na naslovu stavbe, kjer se bo izvajala investicija.
  • so bili zadnjih 9 mesecev pred oddajo vloge in so tudi na dan oddaje vloge prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka.
  • Prav tako morajo biti kandidati sami ali pa z družinskimi člani, ki so z vlagateljem navedeni v Odločbi CSD, lastniki ali solastniki vsaj do polovice eno- oz. dvostanovanjske stavbe ali etažni (so)lastnik vsaj do polovice stanovanja v dvostanovanjski stavbi, kjer se bo investicija izvedla. V primeru, da vlagatelj ni (so)lastnik stavbe, je ta pogoj izpolnjen tudi, če je en oz. več družinskih članov skupaj, ki so z vlagateljem navedeni v Odločbi CSD, (so)lastnik vsaj do ˝ eno- oz. dvostanovanjske stavbe ali etažni (so)lastnik vsaj do ˝ stanovanja v dvostanovanjski stavbi, kjer se bo investicija izvedla.

Stavbe, ki bi prejele subvencijo morajo imeti eno ali dve stanovanji in morajo biti zgrajene pred 31. decembrom 1967. Upravičenim vlagateljem bo Eko sklad dodeli nepovratno finančno spodbudo za izvedbo investicij v ukrepe učinkovite rabe energije.  Upravičenec lahko prejme finančno spodbudo v celotni vrednosti upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 9620 evrov.

Več informacij o javnem pozivu lahko prejmete na telefonski številki 01 241 48 44 vsak delovnik med 9. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu zero500@ekosklad.si.

Informacije o energetski učinkovitosti stavb pa lahko pridobite tudi v pisarni Ensvet Trbovlje, na Gimnazijski cesti 22a, elektronski pošti carmen.hladnik-prosenc@ensvet.si ; marjan.bratkovic@ensvet.si, ali telefonski številki 040 868 211.

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top