Rekonstrukcija in energetska sanacija Osnovne šole Trbovlje

Danes, 13. avgusta je bila v prostorih Občine Trbovlje podpisana pogodba za izvedbo »rekonstrukcije in energetske sanacije Osnovne šole Trbovlje« med naročnikom Občino Trbovlje in izvajalcem Kolektor Koling-om d.o.o.

Projekt obnove Osnovne šole Trbovlje je Občina Trbovlje pričela že v letu 2009, ko smo se prvič lotili projektov, ki bi kasneje lahko pripeljali do rekonstrukcije Osnovne šole Trbovlje.

V teh 5 letih je Občina Trbovlje naročila projekte, ki so zajemali Rekonstrukcijo 1. faze, ki je zajemala sprva še nadzidavo z učilnicami in spremljajočimi prostori, za kar smo pridobili tudi gradbeno dovoljenje, potem pa, namesto nadzidave, celotno energetsko sanacijo osrednjega dela šole vključno s telovadnico, ter 2. fazo, ki zajema energetsko sanacijo JV dela OŠ.

Občina Trbovlje se je torej leta 2009 projekta lotila fazno, kasneje pa smo se, glede na zahtevnost izvedbe in možne vire financiranja odločili, da celovito pristopimo k obnovi objekta. V zadnjih dveh letih smo aktivnosti še pospešili, pridobili PZI projekte za energetsko sanacijo JV dela, pridobili sofinancerska sredstva EKO SKLADA, pripravili načrt izpraznitve šole in preselitev učencev na nadomestne lokacije, ter izvedli vse druge potrebne aktivnosti, ki nam končno omogočajo začetek izvedbe investicije.

Občina Trbovlje je izbrala najugodnejšega ponudnika na podlagi objave na portalu javnih naročil. Ponudnikov je bilo pet. Najugodnejši ponudnik, družba Kolektor Koling d.o.o. je podala ponudbo v višini 2.055.206,34 € brez DDV, oziroma 2.507.351,74 € z 22% DDV. Naročilo se oddaja po sistemu »ključ v roke«. Ocenjujemo, da bo celotna investicija znašala okrog 2,7 mio €.

Prejeli smo tudi pozitivni sklep o sofinanciranju OŠ Trbovlje s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor, gre za kohezijska sredstva v višini 166 tisoč za OŠ Trbovlje in sicer za energetsko sanacijo JV dela OŠ Trbovlje, kamor smo projekt ponovno prijavili po tem, ko na prvem razpisu naša vloga ni prejela dovolj točk. Na podlagi končnega soglasje Ministrstva za finance za zadolžitev smo podpisali pogodbo za najem dolgoročnega kredita.

Usklajen terminski plan s strani izbranega izvajalca, skladno z zahtevami iz razpisa, predvideva dokončanje del maja 2014.

Učenci OŠ Trbovlje bodo v času rekonstrukcije in energetske sanacije objekta obiskovali pouk v objektih Strojne tovarne Trbovlje, Elektro Trbovlje, Dom Svobode, Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, OŠ Ivana Cankarja in podružnične šole Alojz Hohkraut.

Operacijo delno financira Evropska unija, Kohezijski sklad – Energetska sanacija Osnovne šole Trbovlje-JV del. Operacija se sofinancira iz Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.

content_DSC_0695

 

europska

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top