Razpisi Eko sklada!

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je v letu 2012 objavil več javnih pozivov za dodelitev ugodnih kreditov in nepovratnih finančnih spodbud za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije (URE) in rabe obnovljivih virov energije (OVE). Nepovratna finančna sredstva lahko dobite za sofinanciranje nakupa okolju prijaznih avtomobilov, za investicije v zgradbe, ogrevalne sisteme in podobno.

 

Aktualni razpisi kreditiranja in nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada za občane

Predmet ugodnega kreditiranja so:

 – okoljske naložbe občanov (javni poziv 47OB12), kamor spadajo:

A. Vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode

B. Raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode

C. Sodobne naprave za pridobivanje električne energije

D. Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb (ne velja za gradnje, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 1.1.2003)

E. Gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe

F. Nakup energijsko učinkovitih naprav

G. Nakup okolju prijaznih vozil

H. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

I. Nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva

J. Učinkovita raba vodnih virov

K. Oskrba s pitno vodo

 

Nepovratne finančne spodbude pa so na voljo za:

 

– nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (javni poziv 12SUB-OB12), kamor spadajo:

 

A. vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi

B. vgradnja toplovodne kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso

C. vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

D. priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije ob prvi vgradnji sistema centralnega ogrevanja v starejši stanovanjski stavbi

E. vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi

F. toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe

G. toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi

H. vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi

I. gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe

J. nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu

 

– nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb (javni poziv 13SUB-OB12), kamor spadajo:

A. toplotna izolacija fasade

B. toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru

C. vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije

D. vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema

 

– nove naložbe nakupa okolju prijaznejših baterijskih električnih vozil (javni poziv 15SUB-EVOB12)

 

Dokumentacija javnih pozivov je na voljo na spletni strani Eko sklada v rubriki razpisi z vsemi pripadajočimi dokumenti in prilogami. Več informacij pa lahko dobite tudi pri energetskemu menedžerju v Občini Trbovlje, Andražu Beravsu.

Kontakt: Andraž Beravs, Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, tel. (03) 56 53 202, e-mail andraz.beravs@komunala-trbovlje.si .  

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top