Prejemnik nagrade Tončke Čeč za kulturne dosežke – Antonio Živkovič

Antonio Živkovič je eden najpo­membnejših in najboljših slovenskih sodobnih fotografov, ki fotografi­ra najrazličnejša področja – plesne predstave Iztoka Kovača in tudi koncerte skupine Laibach ter števil­na druga področja.

Da so fotografije Antonia Živkovi­ča takšne, kot so, imajo prste vmes predvsem Trbovlje, kraj, v katerem je odraščal in se oblikoval. Živkovič spada v generacijo umetnikov, ki se je rodila v prvi polovici šestdesetih let prejšnjega stoletja in je najpro­dornejša generacija umetnikov, ki je najdlje in najmočneje ponesla v svet značilnosti kraja, v katerem so odraš­čali in jih je kot umetnike oblikoval.

Povezava med Trbovljami in Živko­vičevo fotografijo je šla skozi tri faze. V prvo fazo spada Živkovičevo delo v osemdesetih letih prejšnjega stole­tja. Fotografije iz tega ciklusa so bile na ogled na njegovi prvi samostojni razstavi z naslovom Ujetniki pogle­da. Tematike fotografij so bile Trbo­vlje sredi osemdesetih let.

Naslednja povezava Živkoviča s Tr­bovljami je bil njegov znameniti ciklus Črna dolina. Ta faza je znana po triptihih, včasih tudi diptihih, pri katerih fotograf v celoto lepi po tri ali dve fotografiji. Vse pa prikazu­jejo industrijske krajine. Živkovičev najintimnejši ciklus, povezan s Tr­bovljami, pa je V odsevu spomina, ki je prav tako kot Črna dolina izšel v obliki monografske publikacije.

Živkovič iz svojega spomina poča­si in zanesljivo, s filigransko na­tančnostjo vleče določene lokacije v Trbovljah, ki so bile na določen način povezane z njegovim odraščanjem.

Fotografije Antonia Živkoviča so za prepoznavnost Trbovelj ne samo v Sloveniji, ampak tudi v svetu tako pomembne, kot so pomembne zgo­dnje plošče skupine Laibach, ki so koreninile v industrijskem zvoku mesta, kot so pomembne najbolj prebojne plesne predstave Iztoka Kovača, ki so tematizirale podobne značilnosti naše ozke doline. Glede na dejstvo, da je dvestoletna zgo­dovina mesta prišla na konec svoje zgodovine, Živkovičeve fotografije govorijo o nekem času, intimnem in tudi kolektivnem, ki se ne bo nikoli več vrnil. Ampak to niso črno-beli dokumenti in pričevanja, ampak po­polni estetski objekti, ki bodo zaradi spoja tematike in metierske popol­nosti preživeli svoj čas.

Nagrado Tončke Čeč za leto 2021 za izjemne posamezne umetniške in kulturne dosežke v občini in zunaj nje, ki prispevajo k uveljavitvi in ugledu občine, tako prejme Antonio Živkovič.

 

Skrajšana obrazložitev je povzeta iz obrazložitve predlagatelja, gospoda Uroša Zupana.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top