Predstavitev razpisa za sofinanciranje začetnih investicij

Regionalni center za razvoj in Regionalna razvojna agencija Posavje pripravljata predstavitev javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za obdobje 2014–2015.

Predstavitev bo v petek, 18. aprila 2014, ob 10.00 v sejni dvorani Podjetniškega inkubatorja RR center v Hrastniku (Cesta 1. maja 83). Na njej bosta sodelovali Mojca Pokorn, kontaktna oseba za vprašanja iz omenjenega razpisa, in Andreja Erdlen iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za obdobje 2014–2015 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na svoji spletni in v Uradnem listu RS objavilo 21. marca 2014. Nanj se lahko prijavijo podjetja in samostojni podjetniki, ki bodo investicijo izvedli v občini Hrastnik, Radeče ali Trbovlje. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za omenjeni leti znaša tri milijone evrov, sofinanciranje pa ne sme preseči polovice vrednosti pri malih podjetjih, pri srednjih in velikih podjetjih pa znaša zgornja meja 40 oziroma 30 odstotkov upravičenih stroškov. Med te sodijo nakup strojev in opreme, nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije, gradbena in obrtniška dela ter nakup objektov in zemljišč.

Zadnji rok za oddajo vlog je 28. april 2014, rezultati pa bodo znani predvidoma v začetku julija. Prispele projekte bo strokovna komisija ocenila glede na bonitetno oceno podjetja, število novo ustvarjenih delovnih mest, namen in cilje investicije, okolje in tržno analizo.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prevzamejo na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer je razpis tudi objavljen (http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1007).

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top