PRAVILA IN POGOJI FACEBOOK NAGRADNE IGRE  Mali migec – kartice aktivnosti za dojenčka

 

  1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre (v nadaljevanju nagradna igra) je Sr(e)čno Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, v nadaljevanju: organizator), v sodelovanju z Mali migec, Organizacija in izobraževanje, Nina Pečnik, s. p..

Nagradna igra bo potekala od 16. novembra 2020 do vključno 30. novembra 2020 na družabnem omrežju Facebook na naslovu https://www.facebook.com/srecnotrbovlje.

Nagradna igra ni nikakor sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo v času trajanja nagradne igre stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.  Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Če so dobitniki nagrade mladoletniki, starši oz. zakoniti zastopniki pisno odobrijo prevzem nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati tisti, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in njihovi ožji družinski člani.

V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki bodo do vključno 30. novembra 2020 všečkali in komentirali objavo na profilu Sr(e)čno Trbovlje, in sicer z naslednjo vsebino:

»NAGRADNA IGRA

V sodelovanju z lokalnim podjetjem (tagg @malimigec) Mali migec vam podarjamo kartice aktivnosti za dojenčka. Kartice aktivnosti za dojenčka omogočajo tako dojenčku, kot tudi staršem kakovostno in aktivno preživljanje prostega časa. (Enostavne-) Privlačne črno bele podobe bodo očarale male radovedne otroške oči, medtem, ko podrobni opisi na drugi strani staršem dajejo odlične ideje za gibalne aktivnosti s svojim dojenčkom.

V nagradni igri lahko sodelujete tako, da objavo všečkate in napišete zakaj bi bili veseli nagrade. Veseli pa bomo tudi delitve objave, vendar to ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Časa imate do vključno 30. novembra 2020. žrebanje pa bo potekalo 1. decembra 2020. Nagrajenca bomo kontaktirali preko zasebnega sporočila na Facebook-u.«

  1. Potek nagradne igre

Žrebanje bo 1. decembra 2020 in ne bo javno. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu in uri žrebanja, številu vseh pravočasno prejetih prijav, poteku žrebanja, izžrebanemu sodelujočemu ter uri zaključka žrebanja. Žrebanje bo vodila 3-članska komisija, ki jo bo imenoval organizator. Zapisnik se hrani pri organizatorju. Zmagovalec je lahko nagrajen le enkrat. Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.

  1. Rezultati žrebanja in prevzem nagrad

Organizator bo med avtorji vseh objavljenih komentarjev pod sliko in všečkov objave v poslovnih prostorih organizatorja izžrebal 1 nagrajenca. Na žrebanju bo prisotna 3-članska komisija, ki jo bo imenoval organizator.

Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani https://www.facebook.com/srecnotrbovlje. Pred izročitvijo nagrade mora organizator s strani nagrajenca, na zasebno sporočilo Sr(e)čno Trbovlje v roku 14 dni prejeti osebne podatke: Facebook uporabniško ime, ime in priimek in naslov, na katerega se bo nagrada dostavila.  Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrade ni mogoča.

Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti, v roku 14 dni po posredovanju sporočila s podatki.
V primeru, da nagrado prejme oseba mlajša od 18 let, jo mora pri prevzemu nagrade zastopati oseba, ki je starejša od 18 let in ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa takšno mladoletno osebo. V nasprotnem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.

Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. Če je nagrada poslana po pošti, se kot izjava o prevzemu nagrade šteje potrdilo o vročitvi.
V primeru, da nagrajenec v 14-dnevnem roku ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.

  1. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabne mreže Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

  1. Pravila nagradne igre 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na spletni strani na https://www.srcnotrbovlje.si/. 
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/srecnotrbovlje.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

  1. Varovanje osebnih podatkov

Organizator nagradne igre zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter s posebno privolitvijo posameznika v obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje zbiranje in obdelavo njegovih osebnih podatkov, skladno z 8. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) in 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) z namenom uspešne izvedbe nagradne igre s strani organizatorja v skladu s temi pravili.

Osebne podatke bo organizator hranil do preklica, in sicer toliko časa, kot je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega jih zbira in obdeluje. Predmetno privolitev lahko udeleženec kadarkoli prekliče, kar pa ne bo vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je izvajala do preklica. Organizator bo osebne podatke hranil in varoval tako, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Hkrati se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretji osebi brez pisne privolitve posameznika razen pogodbenim obdelovalcem, ki za organizatorja izvajajo naloge skladno s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Udeleženec ima pravico, da od organizatorja kadarkoli zahteva popravek, dopolnitev, izbris, omejitev obdelave, prenos osebnih podatkov in ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

 

Trbovlje, 16. november 2020

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top