Pojasnilo glede dreves na pločniku

Strokovna mnenja

Občina Trbovlje je s strani strokovnjakov v preteklosti dobila mnenja, da sta drevesi, ki se nahajata na pločniku ob parku, nevarni za udeležence v prometu, hkrati pa tudi slabšega zdravstvenega stanja. Arboristka Tanja Grmovšek je že leta 2015 za ti drevesi podala mnenje, da »sta bili v preteklosti nepravilno vzdrževani in, da je drevo bliže prehodu za pešce še posebno v slabem zdravstvenem stanju ter ga bo potrebno predvidoma srednjeročno odstraniti«. Ob tem pa je še izpostavila, da drugo drevo ne bi preživelo samostojne rasti. Glede na neposredno bližino dreves prehodu za pešce pa je bila na pobudo Osnovne šole Trbovlje leta 2018 opravljena presoja prometne varnosti obstoječih prehodov za pešce pri OŠ Trbovlje. Izdelan je bil elaborat Presoja prometne varnosti prehodov za pešce in predlog za izboljšanje prometne varnosti, v katerem so zapisali, da »drevesi prekrijeta velik del vidnega polja v območju prehoda in v nočnem času zastirata del območja pločnika pred prehodom za pešce, kar pomeni zmanjšano zaznavnost pešca pri vozniku.« Zapisali so še, da »drevesi na območju pred prehodom za pešce omejujejo zaznavnost pešca pred prehodom,« kar je še posebej nevarno, ker se prehod nahaja v neposredni bližini osnovne in srednje šole. Med drugim so poleg preureditve križišča in prometne signalizacije, kot prioritetno rešitev predlagali odstranitev obeh dreves na območju prehoda za pešce.

Stanje dreves. Obe lipi sta bili votli in nevarni za okolico.

Opozorila staršev

Poleg strokovnih mnenj arboristke in podjetja S-TEC, ki je opravljalo presojo prometne varnosti pa so na problematiko omenjenega prehoda za pešce opozarjali tudi starši osnovnošolcev, ki si ne želijo, da bi se pomanjkljivosti odpravljale šele ob tragičnih dogodkih. Že dolgo namreč prihaja do konfliktnih situacij med vozniki in pešci, ki do sedaj na srečo niso terjali smrtne žrtve.

Mnenje občinskega sveta občine

Glede na delikatnost problematike je Občinski svet Občine Trbovlje v letu 2019 pregledal dokumentacijo za ureditev križišča in dne 3. aprila 2019 sprejel sklep, da podpira izboljšanje prometne varnosti na prehodih za pešce pri OŠ Trbovlje z vsemi predlaganimi rešitvami iz elaborata, torej tudi odstranitev dreves.

Pregled v minulih dneh

V preteklih dneh pa so predstavniki občine, DRSI, vodja nadzora investitorja/naročnika in projektant po dodatnem pregledu dokumentacije in stanja na terenu sprejeli odločitev, da se skladno s projektom izvede odstranitev obeh dreves. Da smo se pravilno odločili pa potrjuje tudi prometna nesreča, ki se je v začetku letošnjega leta zgodila ravno na tem delu, ko je avto, zaradi nepreglednosti zbil peško. Žal je bilo takšnih prometnih nesreč v preteklosti več.

Drevesi sta bili torej nevarni za udeležence v prometu in slabega zdravstvenega stanja, prav tako pa nista bili del parka, ki je vključen v varstveni režim kulturne dediščine. V preteklosti je sicer Občina Trbovlje z namenom nadomeščanja omenjenih lip, že zasadila dve rdeči bukvi, ki bosta s časoma vizualno nadomestili lipi, hkrati pa sta tudi dovolj odmaknjeni, da ne predstavljata nevarnosti za promet.

Zapisala:
Andreja Bienelli Kalpič in Jurij Crnkovič

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top