Odstranjevanje zarasti v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS na Kumu zaključeno

Zaradi otežene košnje se kumljanski travniki na strmih pobočjih marsikje opuščajo, zato se na njih razraščajo grmovje in drevesa. Z namenom oživljanja tradicionalne rabe in osvobajanja travišč iz prijema zaraščanja, je bila odstranjevanje zarasti ena izmed glavnih dejavnosti projekta LIFE TO GRASSLANDS. Predzadnji petek v marcu je na Kumu pomenil prelomnico za projekt, ki tu poteka že od 2015. Zaključili smo čiščenje zarasti na zadnji, v vrsti 23 kmetij. S sekanjem, izruvanjem panjev, izravnavo zemlje in mulčenjem smo v letu in pol skupaj v sodelovanju z lastniki zemljišč uredili skoraj 20 ha zaraščajočih površin.

S pomočjo projekta smo kmetom omogočili, da bodo svoje travnike še naprej koristili za košnjo in pašo. Ta bodo ob skrbi kmetov ponovno zaživela in se s primernim upravljanjem razrasla v pisana ter raznovrstna suha travišča. Pred nami pa je že nov izziv. Ta predstavlja nadgradnjo del, ki sicer prvotno niso bila vključena v projekt. Na nekaterih območjih se je ob odstranitvi lesne zarasti razgalila kamnita matična podlaga. Lastniki zemljišč so izpostavili zaskrbljenost glede dolgoročnega vzdrževanja travnikov, saj skale predstavljajo veliko oviro in otežujejo košnjo na plitvih kraških tleh.

Dogovorili smo se, da jim izkažemo dodatno podporo in na najbolj težavnih zemljiščih izvedemo odstranjevanje na novo razgaljenih skalnih, saj bo tako obdelovanje travišč bistveno lažje. S tem pa bodo izboljšane tudi možnosti nastanka in obstoja ogroženega habitata Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk), kateremu so na Kumu tarčno namenjene aktivnosti projekta LIFE TO GRASSLANDS/ ŽIVLJENJE TRAVIŠČEM.

 

 

Nina Erbida

Zavod RS za varstvo narave, OE Celje

 

 

 

Avtorica fotografije: Ljudmila Strahovnik

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top