Objavljen osnutek Odloka o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju Zasavja

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič je predstavil dokument, za katerega se začenja javna obravnava in sicer gre za Odlok o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju Zasavja.

Odlok o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju občin Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik je pripravljen na podlagi 24. člena Zakona o varstvu okolja. Na območju teh občin so prekoračene dnevne mejne vrednosti ravni PM10 v zraku. Namen načrta za kakovost zraka je v skladu z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka z ukrepi zagotoviti skladnost z mejnimi vrednostmi.

Odlok določa :

  • območje, ki je zaradi prekomerne onesnaženosti zraka s PM10 uvrščeno v razred največje obremenjenosti,
  • ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti zraka z delci PM10,
  • spremljanje učinkov izvajanja, noveliranje in obdobje izvajanje ukrepov
  • odgovorne organe za pripravo in izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka,
  • letni program ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti zraka z delci PM10
  • program za analizo vzrokov onesnaženosti in spremljanje učinkov ukrepov.

Odlok vsebuje več kot 40 ukrepov, ki so razvrščeni v tri stebre:

  • Ukrepi na področju spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije
  • Ukrepi na področju prometa
  • Ukrepi na drugih področjih

Ukrepi na področju učinkovite rabe energije in spodbujanja obnovljivih virov energije so usmerjeni predvsem v zmanjševanje emisij stavb, ki so eden izmed glavnih povzročiteljev prekomerne onesnaženosti zraka v Zasavju. Tako je predviden nadaljnje priključevanje objektov na sisteme daljinskih ogrevanj v Zasavju, kar bo predvidoma omogočeno tudi s povezavo teh sistemov s Termoelektrarno Trbovlje, ki v kogeneracijskem načinu lahko zagotavlja cenejšo toploto ob manjšem onesnaževanju zraka. Spodbujala se bo tudi pospešena zamenjava zastarelih kurilnih naprav na območjih, kjer gostota dojema ni primerna za daljinsko ogrevanje in mikro sistemi za daljinsko ogrevanje v manjših strnjenih zaselkih. Posebna pozornost bo namenjena tudi izobraževanju občanov o pravilnem posluževanju kurilnih naprav in ustrezni pripravi lesne biomase. Na ta način je mogoče bistveno zmanjšati onesnaževanje z delci in hkrati zmanjšati stroške občanov zaradi manjše porabe goriv. Pri ukrepih bo v polni meri upoštevana sinergija z blaženjem podnebnih sprememb.

Na področju prometa so predvideni ukrepi namenjeni predvsem spodbujanju javnega potniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa, da bi zmanjšali individualni osebni motorni promet, ki bolj onesnažuje. Predvideni so tudi ukrepi za umirjanje prometa. Dodatno bo posebna pozornost namenjena zmanjševanju emisij delcev zaradi soljenja in posipanja cest.

Izvajalci gospodarskih dejavnosti, ki imajo svoje obrate na področju Zasavja, bodo sistemsko zmanjševali svoje emisije z uveljavljanjem sistemov za ravnanje z okoljem. Izvedli bodo tudi ukrepe za preprečevanje ubežnih emisij, ki se v okolje ne sproščajo preko odvodnikov dimnih plinov in so slabše nadzorovane. Poudarek bo namenjen tudi zmanjševanj prašenja pri transportu sipkega materiala in zmanjševanje prašenja deponij, gradbišč in voznih površin podjetij. Zaostritve mejnih vrednosti za emisijo pri industrijskih obratih nad zahteve, ki veljajo drugod po državi, v tem odloku niso vsebovane.

Predvideni so tudi kratkoročni ukrepi, s katerimi bi ob nastopu obdobij s prekoračenimi mejnimi vrednostmi skušali skrajšati trajanje teh obdobij. Odlok predvideva le priporočila za ravnanje povzročiteljev obremenitev, kar pa se lahko ob novelaciji odloka nadgradi.

Obseg izvajanja ukrepov in potrebna sredstva državnega in občinskih proračunov se bodo določala letno v okviru letnih načrtov ukrepov.

Učinki izvajanja ukrepov se bodo določali v okviru programa, ki ga bo pripravila in izvajala Agencija za okolje Republike Slovenije. Na podlagi teh rezultatov bo do konca leta 2015 pripravljena novelacija odloka, kjer bodo ukrepi tega odloka dopolnjeni. Predvsem pa bo na podlagi strokovnih osnov mogoče natančneje določiti obseg in intenzivnost izvajanja ukrepov, potrebnih za zadostitev skladnosti z mejnimi vrednostmi, če do takrat še ne bodo dosežene. Na podlagi strokovnih osnov iz programa za spremljanje učinkov izvajanja in analizo vzrokov onesnaženosti bo pri novelaciji odloka v skladu z načelom sorazmernosti upoštevana tudi možnost zaostritve mejnih emisijskih vrednosti za industrijske onesnaževalce.

Načrt za kakovost zraka za Zasavje je pripravila delovna skupina v kateri so sodelovali predstavniki občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, Eko sklada, Gospodarske zbornice ter Ministrstva za kmetijstvo in okolje (Direktorat za okolje in Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo) in Ministrstva za infrastrukturo in prostor (Direktorat za promet in Direktorat za energijo).

http://www.mko.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5878/

Osnutek Odloka, na katerega so možne pripombe se nahaja na naslednji POVEZAVI .

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top