Objavljamo pojasnilo MCT-ja in nekdanje direktorice Mladinskega centra Trbovlje na članek, objavljen v časopisu Delo

Dne 16. oktobra je bil v časopisu Delo objavljen članek z naslovom »Zunanji revizor nad nepravilnosti mladinskega centra« v katerem so bile s strani Polone Malovrh podane zavajujoče in nepravilne informacije. 

Mladinski center Trbovlje se čuti dolžan javnosti in novinarki pojasniti dejstva, ki jih je napačno navedla in s tem v javnosti blatila dobro ime Mladinskega centra Trbovlje ter vrgla slabo l uč na ves naš trud in prizadevanja. Prav tako je izkrivljeno podala informacije iz poročila notranje revizije, ki ga je opravila zaposlena na Občini Trbovlje, ga. Irena Kreča. V nadaljevanju tega demantija citiramo njene trditve iz članka ter dodajamo pojasnila.
 

Polona Malovrh: »Irena Kreča ne more zagotoviti, da je MCT v revidiranem obdobju občinska proračunska sredstva porabljal namensko, gospodarno in učinkovito.«

V mnenju, ki je podano na koncu poročila je jasno povedano, da ni bilo nobenih pomembnih nepravilnosti, ki bi vplivale na poslovanje zavoda. Glede zagotovila županu, da gre za namensko, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, pa je jasno, da ga ni bilo mogoče podati, saj je bil zavod v lanskem letu v pretežni meri financiran s sredstvi državnega proračuna, za podajo mnenja o porabi teh sredstev pa občinska notranja revizija ni pristojna.

Polona Malovrh: »Zunanji revizor nad nepravilnosti mladinskega centra.«

Gospe Malovrh je bilo s strani revizorke jasno povedano, da bo zunanja revizija izvedena za VSE javne zavode, katerih ustanovitelj je Občina Trbovlje, torej tudi za MCT. Naslov članka pa namiguje, da bo zunanji revizor pod drobnogled vzel zgolj in samo MCT zaradi ugotovljenih nepravilnosti. Praksa zunanjih revizorjev je, da si predhodno preberejo že izvedene revizije za zavod, ki ga pregledujejo. Torej bo zunanji revizor prebral tudi revizijsko poročilo revizorke Irene Kreča. Vse ostalo je insinuacija novinarke.

Polona Malovrh: “Revizija je pri pogodbah v resnici pokazala veliko domnevnih nepravilnosti”.

Gre za neresnico in zavajanje, saj sta bili direktorici priporočeni le dve naslednji priporočili:

– »Direktorici se priporoča, da pripravi, Svet zavoda pa sprejme, Pravilnik o vrednotenju urnih postavk za študentsko delo, delo po podjemnih in avtorskih ter drugih pogodbah o poslovnem sodelovanju.«
– »Glede na dvome o pravilnosti vključevanja družinskih članov, članov sveta zavoda in drugih oseb, ki so osebno ali poslovno povezane z delovanjem MCT priporočam direktorici, da dosledno pridobi najmanj dve ponudbi in v primeru nižje cene, ni ovire, da te osebe ne bi opravljale določenih dejavnosti v zavodu.«

Polona Malovrh: »Leta 2011 je revizorka ugotovila »veliko povečanje« podjemnih pogodb: bilo jih je osemnajst ali 4,5-krat toliko kot leta 2010…«

Zakaj takšno povečanje podjemnih pogodb je bilo podano pojasnilo, ki ga najdete na strani 20 v poročilu revizorke. Citiramo: »Glede na izreden porast plačil po podjemnih pogodbah v letu 2011 se je postavilo tudi vprašanje nadomestila izvajalcev teh pogodb z javnimi delavci (predvsem dela informatorja), ugotovljeno pa je bilo, da so v letu 2010 imeli javnega delavca, za leto 2011 pa niso bili uspešni pri kandidiranju za javne delavce (opomba: v letu 2012 imajo zopet enega javnega delavca).«

Poleg tega smo v MCT leta 2009 pristopili k projektu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, ki je sofinanciran preko Evropskih socialnih skladov, katerega prioriteta je bil razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja in v okviru tega projekta, ki se je zaključil v letu 2012, smo načrtno krepili in večali sodelovanje preko avtorskih in podjemnih pogodb, saj je to ena izmed prioritet projekta. Za te projekte veljajo specifična pravila, ki smo jih dobili pred začetkom projekta, projekt pa nadzoruje tako Urad RS za mladino, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Računsko sodišče in Evropska komisija. Ker je projekt zaključen in opravljena vsa ustrezna revizija, sklepamo, da kršitev ni bilo.

Polona Malovrh: »MCT je oškodovan za dobrih 6000 evrov, ker so na nekaterih računih, na primer za namestitev v hotelu, pozabili zaračunati DDV.«

Glede t. i. oškodovanja zaradi DDV (o.p.: v poročilu tega izraza ni), je bilo jasno napisano, da bi morala MCT opozoriti računovodska služba MCT-ja. Citiramo poročilo revizorke:

»MCT bi moral pri oddajanju hotelskih namestitev ter prostorov v najem zaračunavati DDV, saj je bilo pričakovati, da bo vrednost obdavčljivih prihodkov presegla raven 25.000 € in bi ga bila o tem dolžna opozoriti računovodska služba, ki izvaja ta opravila za MCT. Tako bi morali že takoj ob aktiviranju mladinskega hotela podati vlogo na DURS za dodelitev identifikacijske številke za DDV in na računih za namestitev v hotelih zaračunavati DDV, prav tako pa tudi pri vseh računih, ki so jih izdali za prihodke iz naslova obdavčljivega prometa blaga in storitev…«

Poleg tega tu ni prišlo do nobenega oškodovanja, saj je moral MCT ta znesek poravnati iz tržne dejavnosti.

Polona Malovrh: » … za letalske vozovnice pri Concorde Lufthansi, kjer se poleg tujih prostovoljcev iz naslova izmenjave znova pojavljajo ena in ista imena »domačih potnikov … Zakaj so poslovali s tujim prevoznikom namesto domačim, pa ni bila pristojnost revizije …«.

Revizijsko poročilo v nobenem delu ne ugotavlja tega, kdo je bil udeleženec na izmenjavah. Vsekakor pa kljub temu trditev novinarke nikakor ne drži!

MCT že od leta 2005 razvija mednarodno dejavnost, ki je ena izmed osnovnih prioritet mladinskega dela in usmeritev Urada RS za mladino. Program, v katerem pretežno sodelujemo je Program Mladi v akciji. Tudi za ta program, ki je sprejet v vseh državah članice EU in širše veljajo ista pravila, ki so opredeljena v priročniku programa. Pravila se nanašajo tako na kvaliteto izvedenih projektov kot tudi na finančna določila. V MCT smo od leta 2005 že imeli finančno revizijo izvajanja mednarodnih projektov, ki so ugotovila, da so sredstva, ki jih pridobivamo iz EU smotrno porabljena, hkrati pa nas pogosto navajajo kot referenčni primer kvalitetnega mladinskega dela.

Za izvedbo mednarodnih mladinskih izmenjav veljajo stroga pravila, ki se jih v MCT držimo. Izmenjav se lahko udeležijo mladi med 13. in 30. letom starosti. Poziv za sodelovanje na mladinskih izmenjavah objavljamo na spletni strani, pri sosednjih mladinskih centrih, v zloženkah in na predstavitvah saj si želimo, da bi zanje vedelo in jih tudi koristilo čim večje število mladih. Res pa je, da mora udeležence pri vsaki izmenjavi spremljati vsaj en spremljevalec (odvisno od števila udeležencev), ki je za to delo usposobljen. Revizorka tega podatka, kdo obiskuje izmenjave, ni navajala, zato se sprašujemo, od kje novinarki ta podatek? Ker ga ni uradno preverila pri odgovornih v MCT-ju sklepamo, da gre za klevetanja posameznikov.

Opozoriti bi bilo potrebno tudi na dejstvo, da Lufthansa ni le tuj prevoznik temveč močan poslovni partner našega prevoznika Adrie. Gospe novinarki je bilo pojasnjeno, da je nemogoče ugotoviti za nazaj ali je bil ta prevoznik dražji od drugih, ker gre za faktor časa (odvisno od tega kdaj naročiš in za katero destinacijo). Prav tako še enkrat poudarjamo, da občinska revizorka ne more preverjati denarnih tokov, ki ne prihajajo s strani občine. Tudi v tem primeru gre za sredstva pridobljena na evropskih razpisih. Poleg tega Program Mladi v akciji povrne 70 % potnih stroškov na mladinsko izmenjavo, 30 % potnih stroškov pa krijejo udeleženci sami.

Mladinski center Trbovlje deluje v javnem interesu in se tega nenehno zaveda. S svojimi aktivnostmi posega izven meja Zasavja in je pri tem izredno uspešen. Zavedamo pa se, da imamo še mnogo rezerv, ki jih imamo namen v prihodnosti še izkoristiti, če se ne bomo po nepotrebnem ukvarjali z nepotrjenimi in zavajajočimi govoricami.

ekipa MCT

Pojasnilo Polone Siter Drnovšek, nekdanje diretorice MCT:

Delo je 16. 10. 12 objavilo članek z naslovom »Zunanji revizor nad nepravilnosti mladinskega centra«, ki je tako poln neresnic in informacij, vzetih iz konteksta, da blati ime MCT-ja in moje ime in tako terja odgovor.

Uvodoma pojasnjujem, da moj prispevek ni napisan v skladu s kakšnim zakonom o pravici do popravka  in da sem si v njem dovolila izraziti deloma tudi svoje mnenje.

Naslov

Famozen naslov »Zunanji revizor nad nepravilnosti mladinskega centra« je pretiravanje.  Naloga zunanje revizije ni »iti nad nepravilnosti« javnih zavodov, temveč pregled poslovanja zavodov. Poleg tega bo revizija izvedena za vse trboveljske zavode, saj bo od zadnje revizije minilo tri leta. Nadalje, povedano iz izkušenj, revizija ni noben bau-bau. Revizija je koristno orodje, ki vodstvo zavoda opozori na morebitne nepravilnosti in predlaga izboljšave sistema. V času, ko sem vodila MCT, smo imeli kar nekaj različnih revizij in kontrol, od katerih nobena ni odkrila nič za javnost  »zanimivega«.

Po domače

Članek namiguje, da je MCT delal »po domače«. Ne, delali smo strokovno, po svojih najboljših močeh, kot dobri gospodarji in z vso predanostjo. Lahko bi se poslužili tudi druge opcije: delati minimalno, imeti pošlihtane vse papirčke, hoditi na kavico, kimati vsem pomembnim  … v tem primeru bi Trbovlje obdržalo zelenico, na kateri zdaj stoji živahen in poln mladinski center..

Akti, ki se jih ne drži

Članek navaja, da ima MCT vzorno urejene akte za notranji nadzor, a se jih ne drži. Revizorka v poročilu navaja, da so akti vzorni, v celem dokumentu  pa sem našla le opozorilo, da se MCT ni popolnoma držal Akta o popisu osnovnih sredstev. Kje je tukaj množina aktov, ki se jih MCT ne drži?

Odstop

Članek napačno navaja, da sem odstopila z mesta 14. decembra 2011. Odstopno izjavo sem dala septembra 2011, na mestu direktorice sem bila do konca decembra 2011, res pa je, da sem v sredini decembra nastopila dopust.

Še nekaj besed o mojem odstopu, ki očitno mnogim še danes ne da miru in so tako vpeti v duh časa, da bi radi tudi v tem videli neko afero. Verjamem, da je tem istim ljudem, vpetim v duh časa, težko verjeti, da se uspešna ženska odpove fantastični službi v lepi novi zgradbi in, še več, direktorskemu stolčku!  Vse tako misleče moram razočarati. Nič famoznega ni bilo v mojem odstopu. Preprosto sem si zaželela več miru, več družine, več časa, več zdravja in si za to upala nekaj narediti. Trenutek za odstop je bil idealen – končala sem velik projekt, začela se je nova doba za MCT inpriložnost za novo vodstvo.

Primož Siter

Res je, z mojim bratom, Primožem Siterjem smo v letu 2010 sklenili nekaj manših pogodb v skupni vrednosti 1200 € za strokovno vodenje in mentorstvo mladinski interesni skupini radijske produkcije. Revizorka je v svojem poročilu napisala, da sklepati posle z družinskimi člani ni problem, da pa je treba pridobiti več ponudb in izbrati najbolj ugodno. Iz izkušenj vam lahko povem, da je to mogoče, če kupuješ toaletni papir ali izdelavo programske opreme, težko pa na ta način izbereš mentorja mladinski interesni skupini, saj se te oblikujejo same, ponavadi že okrog neformalnega mentorja in če je to potrebno, se  sodelovanje formalizira. Veseli me, da smo v MCT imeli priložnost delati s Primožem, saj je poznavalec radijske produkcije, karizmatični voditelj debatnih večerov in prepoznaven radijski glas, izkazal pa se je tudi kot mladinski delavec. O ceni njegovega dela za MCT ne bom izgubljala besed.

Veliko domnevnih nepravilnosti

Članek zavaja. V resnici sta bili vodstvu zavoda v revizijskem poročilu priporočeni le dve priporočili. Citiram:

» Direktorici se priporoča, da pripravi, Svet zavoda pa sprejme, Pravilnik o vrednotenju urnih postavk za študentsko delo, delo po podjemnih in avtorskih ter drugih pogodbah o poslovnem sodelovanju.«

» Glede na dvome o pravilnosti vključevanja družinskih članov, članov sveta zavoda in drugih oseb, ki so osebno ali poslovno povezane z delovanjem MCT priporočam direktorici, da dosledno pridobi najmanj dve ponudbi in v primeru nižje cene, ni ovire, da te osebe ne bi opravljale določenih dejavnosti v zavodu.«

Avtorske in podjemne pogodbe

Članek navaja, da se je v letu 2011 zgodilo veliko povečanje števila podjemnih in avtorski pogodb.   V revizijskem poročilu je na strani 20 tudi lepo navedeno, zakaj je do povečanja prišlo in res obžalujem, da se za to v članku ni našlo prostora. 

Citiram revizijsko poročilo : »Glede na izreden porast plačil po podjemnih pogodbah v letu 2011 se je postavilo tudi vprašanje nadomestila izvajalcev teh pogodb z javnimi delavci (predvsem dela informatorja), ugotovljeno pa je bilo, da so v letu 2010 imeli javnega delavca, za leto 2011 pa niso bili uspešni pri kandidiranju za javne delavce (opomba: v letu 2012 imajo zopet enega javnega delavca).«

Dodajam še citat, vzet iz MCT-jevega odgovora na članek: » Poleg tega smo v MCT leta 2009 pristopili k projektu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, ki je sofinanciran preko Evropskih socialnih skladov, katerega prioriteta je bil razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja in v okviru tega projekta, ki se je zaključil v letu 2012, smo načrtno krepili in večali sodelovanje preko avtorskih in podjemnih pogodb, saj je to ena izmed prioritet projekta. Za te projekte veljajo specifična pravila, ki smo jih dobili pred začetkom projekta, projekt pa nadzoruje tako Urad RS za mladino, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Računsko sodišče in Evropska komisija. Ker je projekt zaključen in opravljena vsa ustrezna revizija, sklepamo, da kršitev ni bilo . »

MCT oškodovan za dobrih 6000€?

Nihče ni oškodovan in nihče bogatejši za 6000 €. Izraza oškodovanje tudi ni najti v poročilu revizorke.

» MCT bi moral pri oddajanju hotelskih namestitev ter prostorov v najem zaračunavati DDV, saj je bilo pričakovati, da bo vrednost obdavčljivih prihodkov presegla raven 25.000 € in bi ga bila o tem dolžna opozoriti računovodska služba , ki izvaja ta opravila za MCT. Tako bi morali že takoj ob aktiviranju mladinskega hotela podati vlogo na DURS za dodelitev identifikacijske številke za DDV in na računih za namestitev v hotelih zaračunavati DDV, prav tako pa tudi pri vseh računih, ki so jih izdali za prihodke iz naslova obdavčljivega prometa blaga in storitev…,« pravi revizijsko poročilo .

Pa še o Lufthansi, s katero ni nihče letel

Concorde Lufthansa ni tuja letalska družba z luksuznimi letali, s katerimi bi morda leteli MCT-jevci, temveč agencija, ki je MCTju prodajala letalske vozovnice in to  pod zelo ugodnimi plačilnimi pogoji, poleg tega so znali tudi počakati na plačilo, čeprav je dandanes za prodajalce letalskih vozovnic to težko. O imenih potnikov v revizijskem poročilu ni ne duha ne sluha, zato trdim, da je fraza ”ena in ista imena domačih potnikov” izmišljena, ali pa ima Delo slabo informiranega obveščevalca.

Naročilnice

Če narediš tu in tam kakšen projektek, ostalo pa kofetkaš, naročilnice res niso problem. Če pa se za kakšno naročilo, npr. letalsko vozovnico, dogovoriš ob obilici drugega dela, hitro, po telefonu, ali e-pošti, se tudi kakšna naročilnica pozabi napisati. Kar pa ne pomeni, da naročilnice smrdijo in da so izginile!  Sodelavci bodo potrdili, da sem jih »morila« z ažurnimi naročilnicami, potnimi nalogi, pošto, računi …. a vsak se lahko kdaj zmoti, kaj pozabi, kaj ne? Saj nismo roboti!

Pod črto

Tresla se je gora, rodila se je miš. Oškodovan ni bil ne MCT, ne občina Trbovlje. Če je v teh letih bil kdo oškodovan, smo bili to zaposleni v MCT. Ker (nekaj primerov)

–          smo redno in brezplačno delali preko delovnega časa,

–          smo bili za svoje delo premalo plačani,

–          smo za delo v MCT dolga leta uporabljali svoje osebne ali družinske prenosne telefone, računalnike, avtomobile, orodje in aparate, celo pohištvo  in

–          z opremo od doma in s pomočjo družinskih članov opremljali stanovanja za naše prostovoljce iz tujine.

Teh informacij seveda ne boste našli v nobenem revizijskem poročilu, kaj šele v časopisu.

Hvala, če ste se prebili do konca mojega pisma. Argumenti zahtevajo svoj prostor. Če jih je še premalo, dobrodošli, da preberete celo revizijsko poročilo.

Vse lepo pozdravljam,

Polona Siter Drnovšek

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top