Občina Trbovlje bo subvencionirala vozovnice za dijake in študente!

Subvencioniranje prevozov dijakov in študentov ni med zakonskimi obveznostmi občine, a letošnja načrtovana proračunska sredstva Občine Trbovlje omogočajo subvencioniranje prevozov za več kot 200 trboveljskih dijakov in študentov. Del sredstev za subvencioniranje prevozov prispeva tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS.

Subvencije za študente in dijake

Za subvencioniranje prevozov dijakov in študentov je Občina Trbovlje v letu 2012 namenila 40.000 EUR, kar pomeni, da bo do konca koledarskega leta subvencioniranje ostalo enako. Vse informacije prejmejo dijaki in študentje pri avtobusnem prevozniku Integral Zagorje, na spletni povezavi: http://www.integral-zagorje.si .

Od ponedeljka, 27.8.2012 dalje lahko upravičenci na podlagi vloge za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice, ki je predhodno izpolnjena in potrjena s strani izvajalca vzgojno-izobraževalnega programa, kupijo subvencionirano mesečno vozovnico na prodajnem mestu na avtobusni postaji v Zagorju. Vloga je dostopna na prodajnem mestu Integrala na avtobusni postaji v Zagorju in/ali na spletni strani www.integral-zagorje.si .

Konec julija je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu, ki razveljavlja vse določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se nanašajo na subvencioniranje prevoza za dijake in študente. To pomeni, da subvencija za prevoz dijakov in študentov z javnim potniškim prometom ni več ena od pravic iz javnih sredstev, o kateri odločajo centri za socialno delo, temveč o pravici do subvencioniranega prevoza dijakov in študentov za šolsko/študijsko leto 2012/2013 odloča ministrstvo, pristojno za promet. V skladu s pravilnikom o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake, vajence in študente višjih in visokih šol in udeležence izobraževanja odraslih, subvencionirana vozovnica pripada tistim dijakom, vajencem in študentom višjih in visokih šol, ki imajo urejen status in bivajo vsaj 5 km od izobraževalne ustanove.

Subvencije za osnovnošolce

Sicer Občina Trbovlje omogoča tudi brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine, za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, oziroma nimajo varne poti v šolo. V okviru proračunske postavke »regresiranje prevozov za osnovnošolce« občina zagotavlja brezplačne prevoze za osnovnošolce iz naselij, ki so od šole oddaljena več kot 4 km (Čebine, Vrhe, Čeče, Knezdol, Planinska vas, Bevško, Dobovec, Retje), za učence, ki nimajo varne poti do šole (Klek, Gabrsko) ter za učence v različnih zavodih – gluhi, gibalno ovirani. Tako zagotavljamo brezplačne prevoze za več kot 200 učencev. Za brezplačne prevoze smo v celotnem letu namenili 280.000 EUR sredstev.
 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top