Občina bo sofinancirala rehabilitacijo otrok v zdravilišču

Za področje proračunske porabe na področju socialnega varstva bo občina Trbovlje namenila v letu 2015 skupaj 1.215.035 EUR, kar je 7,8% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

 

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti deluje v občini Trbovlje, v okviru zavoda Zdravstveni dom Trbovlje. Dejavnost se izvaja po programu in s kadrovsko strukturo, ki jo vsako leto posebej določi Ministrstvo za zdravstvo Republike Slovenije. Dejavnost Centra je preprečevanje in zdravljenje odvisnosti ter izvajanje določenih programov. Občina Trbovlje v svojem proračunu letno namenja sredstva za delovanje Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti in sicer v višini 5.300 evrov.

 

Občina Trbovlje skrbi tudi za sofinanciranje rehabilitacije obolelih na dihalih – otrok z zdravstvenimi težavami, ki so preko zdravnika napoteni na letovanje v zdravilišča. Za sofinanciranje namenjamo 9.156 EUR.

 

Danes je županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič z Zdravstvenim domom Trbovlje podpisala pogodbi o sofinanciranju Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti za leto 2015 ter o izvajanju rehabilitacije obolelih otrok na dihalih.

 

Podpisana pa je tudi pogodba za sofinanciranje avtobusnega prevoza za uporabnike Varstveno delovnega centra. V Varstveno delovni center v Zagorju, ki izvaja socialno varstveno storitev – vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji za duševno in telesno prizadete odrasle osebe, je vključenih 35 varovancev iz naše občine. Za del varovancev je potrebno zagotoviti dnevni prevoz, katerega zagotavljamo skupaj s sosednjima občinama. Po pogodbi Občina Trbovlje zagotavlja sredstva za kritje stroškov prevoza v višini 9000 evrov letno.

 

——————————————————————————

 

Področje socialnega varstva obsega sistem storitev in dajatev ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb, zasvojenih oseb, vojnih invalidov, veteranov, žrtev vojnega nasilja. Dejavnosti in storitve socialnih služb so dolgoročno namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Dejavnosti in storitve socialnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top