O reviziji v MCT-ju z direktorico Karmen Murn

Mladinski center Trbovlje je eden izmed boljših mladinskih centrov v Sloveniji. Tako po organiziranosti, po mednarodnih izmenjavah, po programu, ki ga nudijo občanom in občankam ter tudi glede infrastrukture. Žal v današnjem času težko dobre stvari pohvalimo, javno povemo da smo lahko na nekaj ponosni. In Mladinski center Trbovlje je zagotovo eden izmed takšnih v naši občini. Ker pa je bila ob koncu leta 2012 narejena tudi revizija poslovanja MCT-ja smo direktorico Karmen Murn poprosili, da nam odgovori na vprašanja, ki so bila glede tega najpogostejša.

V revizijskem poročilu je zapisano, da je bil v letu 2011 porast podjemnih pogodb. Zakaj je bilo temu tako?

V letu 2009 je Mladinski center Trbovlje uspešno kandidiral na razpisu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, ki je bil financiran s strani takratnega Ministrstva za šolstvo in šport ter Evropskega socialnega sklada. Večina pogodb, ki jih omenjate, je bila sklenjena za delo na omenjenem projektu (projekt je potekal do konca avgusta 2012), saj je 80 odstotkov vseh sredstev, razpis predvideval za opravljanje storitev preko študentske napotnice, avtorskih in podjemnih pogodb. Po končanem projektu so se pogodbe iz razpisa prekinile.

Poslanstvo in izziv Mladinskega centra Trbovlje, še posebej v času, ko je brezposelnost mladih pereč problem, je nenehno iskanje priložnosti, ki bi mladim dvignile zaposlitvene kompetence in posledično omogočile razvoj in socialno ter ekonomsko varnost. Slednje skušamo omogočiti na več načinov; preko programov mednarodne učne mobilnosti, izobraževanji in delavnicami, svetovanjem in informiranjem, ne nazadnje pa tudi, da v kolikor smo uspešni na razpisih mladim omogočamo priložnostna projektna dela, ki jih razpis veli in omogoča. Upamo, da bo ekipa Mladinskega centra tudi v prihodnje uspešna na razpisih, saj bomo tako omogočili dodatne zaposlitve in dodatna kratkoročna dela.

Podjemne pogodbe, ki niso bile rezultat razpisov in predstavljajo manjši del pa so bile sklenjene za opravljanje brezplačne učne pomoči za mlade, saj je povpraševanje po inštrukcijah za različne šolske predmete v občini Trbovlje precejšnje.
 

Kako ste racionalizirali poslovanje v MCT-ju?

Mladinski center Trbovlje že od ustanovitve dalje skrbi za smotrno porabo sredstev; skladno z veljavno zakonodajo, občinskimi smernicami in notranjimi akti. Zakonodajo, smernice in akte dosledno upoštevamo, kar je razvidno iz različnih nadzornih poročil. V letu 2012 je Mladinski center Trbovlje, skupaj z drugimi javnimi zavodi v Trbovljah, prejel usmeritve za racionalizacijo s strani občine Trbovlje, ki jih je v celoti upošteval.

V želji in skladno s poslanstvom, da ustvarjamo čim več kakovostnega programa za mlade iz Trbovelj in iz Zasavja, sodelavci MCT finančna sredstva za izvedbo programa redno iščejo na razpisih, pri sponzorjih, in donatorjih. Vključujoč tržni delež, vsi prihodki MCT ustvarjeni na trgu (razpisi, donacije, sponzorstva) predstavljajo kar polovico vseh prihodkov (velja za leto 2012), ki so plod dela delavcev MCT in neodvisni od občinskega financiranja.

Ste po narejeni reviziji in poročilu sprejeli v MCT-ju kakšne ukrepe?

Vsa priporočila revizijskega poročila so bila v celoti implementirana v notranje akte Mladinskega centra Trbovlje; priporočila o popisu, priporočila o vrednotenju urnih postavk, priporočila o pridobivanju ponudb za naročila pri katerih ne velja Zakon o javnem naročanju.

Kako pa bo s pogodbami v letu 2013? Jih bo več ali manj? Za katere zadeve imate sploh podpisane podjemne pogodbe?

Mladinski center Trbovlje ima sklenjenih več pogodb o poslovnem sodelovanju (elektrika, telefon, ogrevanje, vzdrževanje strežnikov in računalniškega sistema…), vestno izpolnjujemo vse dolžnosti in obveznosti, ki so predmet pogodb ter skrbimo, da pogodbe o poslovnem sodelovanju predstavljajo le najnujnejše stroške in pokrivajo le tiste storitve, za katere sami nimamo strokovno usposobljenega kadra.

Sr(e)čno Trbovlje

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top