O odprtjih novih pridobitev v občini Trbovlje

V okviru letošnjega prvojunijskega praznovanja smo pripravili kar nekaj odprtij novih pridobitev.

Lokalna cesta Trbovlje – Pod ostrim vrhom – Klek

Lokalna cesta Trbovlje – Pod ostrim vrhom – Klek predstavlja zelo pomembno cestno povezavo tako za prebivalce kot obiskovalce navedenega območja in je hkrati tudi edina alternativna obvozna cesta. Pomembno vlogo obvoza je predstavljala predvsem v času gradbenih del rekonstrukcije lokalne ceste Trbovlje – Klek na odseku Zdravstveni dom Trbovlje – vrtec Pikapolonica.

Obnovljen odsek lokalne ceste je bil popolnoma dotrajan in dodatno uničen zaradi izvajanja težkih kamionskih prevozov ob sanaciji plazu Spodnji Klek – vila Goropevšek. Tako smo se odločili, da se poleg obnove poškodovanega in zablatenega cestnega telesa pristopi tudi k zamenjavi ostalih komunalnih vodov na tem obnovljenem odseku.

Izvedena so bila sledeča dela:

 • rušenje obstoječega vozišča z zamenjavo nosilnega ustroja cestnega telesa,
 • novogradnja mešane kanalizacije v dolžini 167 m,
 • 33,0m meteorne kanalizacije,
 • 97,0m drenaže,
 • izvedba peskolovov in obnova kanalizacijskih jaškov,
 • 265,0m vodovoda vključno z vodovodnimi priključki in
 • 1450,0m2 vgrajenega dvoslojnega asfalta 5+3cm.

Modernizacija ceste z zamenjavo komunalnih vodov se je izvedla na odseku v dolžini 300 m, vrednost vseh izvedenih del pa je 85.000 €. Izvajalec vseh del je bila Komunala Trbovlje d.o.o. in družba Kovač asfalti.

DSC_0058

 

Sanacija plazu in dela lokalne ceste na odseku Prečna – Urankar

Cestni odsek lokalne ceste Prečna – Urankar, ki predstavlja začetek  lokalne ceste Podmeja – Vrhe, je prometna točka, ki je v smislu zagotavljanja prometne varnosti prav gotovo dolga leta predstavljala eno izmed prioritet lokalne skupnosti pri reševanju cestne problematike, oz. varnosti na področju cestnega in peš prometa.

Cesto lahko, glede na njeno pomembnost, obravnavamo z več vidikov vsakodnevne uporabe. Le-ta služi prevozom redne avtobusne linije za prevoz šolarjev in drugih krajanov, prevozom z vozili, ki izvajajo komunalno oskrbo, tu se odvijajo namenski prevozi najtežjih vozil (spravila lesne mase) in nenazadnje se tu tudi odvija promet do bližnjih izletniških točk in športnorekreacijskih terenov.

Sanacija navedenega plazu hkrati predstavlja tudi rekonstrukcijo, s prometnega vidika, zelo nevarne nepregledne krivine. Zaradi neprimernih in neustreznih horizontalnih cestnih elementov, smo izvedli zamik osi ceste v pobočje, hkrati izvedli potrebno širitev cestišča, ki omogoča varno srečevanje vozil, ter z ustreznimi nakloni brežine dosegli tudi večjo stabilnost terena.

Skupna vrednost sanacije plazu in delne rekonstrukcije lokalne ceste vključno z izdelavo  projektne dokumentacije, gradbeno-montažnimi deli in investicijskim nadzorom znaša  62.000€. Vsa potrebna finančna sredstva je zagotovila Občina Trbovlje z naslova proračunske rezerve.

Pri sanaciji plazu in rekonstrukciji lokalne ceste so sodelovali:

 • izdelava projektne dokumentacije – družba Ozzing,Trbovlje,
 • strokovni nadzor nad gradnjo – družba Kedig, Trbovlje.
 • glavni izvajalec gradbeno- montažnih del pa je bila družba AGM Nemec, Laško.

 

DSC_0193

Sanacija zemeljskega plazu Unetič

Območje Golovec v občini Trbovlje predstavlja področje, ki je z geološko – geotehničnega vidika zelo aktivno. Vedno znova se na tem območju opaža novonastale razpoke in deformacije terena, ki se zaradi upočasnjenega ciklusa potrebnih sanacij vsako leto še samo stopnjujejo.

Tudi plaz, katerega sanacija je bila ob objektu Golovec 25 uspešno izvedena, ima že zelo dolgo zgodovino. Številni ogledi, dopisi, raziskave terena, vloge in plani ter posredovanja pri pristojnem ministrstvu so danes preteklost, saj je nujno potrebna sanacija uspešno izvedena in že služi svojemu namenu – varovanju stanovanjskega objekta v smislu zagotavljanja stabilnosti.

Pri sanaciji plazu, ki se je s svojim odlomnim robom že povsem približal objektu, je bilo za preprečitev nadaljevanja pomikov terena in posledično posedanja objekta, potrebno izvesti večja zemeljska dela, urediti odvodnjavanje in izvesti podporno konstrukcijo. Le-ta je izvedena kot sidrana mikropilotna stena, katere piloti segajo do 6 metrov v globino.

Skupna vrednost sanacije plazu, vključno z izdelavo  projektne dokumentacije, gradbeno-montažnimi deli in investicijskim nadzorom znaša  cca. 58.000 €. Vsa potrebna finančna sredstva je na osnovi odločitve in sklepa župana zagotovila Občina Trbovlje z naslova proračunske rezerve.

Pri sanaciji plazu in rekonstrukciji lokalne ceste so sodelovali:

 • izdelava projektne dokumentacije in geološkega poročila – družba Ozzing,Trbovlje,
 • strokovni nadzor nad gradnjo – družba Kedig, Trbovlje,
 • glavni izvajalec gradbeno- montažnih del pa je bila družba AGM Nemec, Laško.

 

DSC_0512

Vodohram Katarina, Čeče

Vodovod Čeče predstavlja enega večjih vodovodnih sistemov v Občini Trbovlje. Sestoji se iz dveh vej oziroma krakov; krak za vodovod območja Svine in krak za vodovod območja Čeče – le-ta je bolj razvejen in v njega so vključena štiri zajetja na jugozahodnem pobočju Mrzlice – (Vrhar, Frajle, Golobnik in Košolovje), katerega del je tudi že pred leti zgrajen vodohram Ostenk in povsem nov 50m3 vodohram Katarina.

Preko tega sistema vodovoda se zagotavlja oskrba s pitno in požarno vodo cca. 500  osebam, oz. izvedenih je 136 vodovodnih priključkov.

Izgradnja navedenega vodovodnega sistema ima že dolgo zgodovino:

 • 1955 – star rezervoar Katarina z delom cevovoda za zaselek spodnje Čeče in Jesenovo ravan,
 • 1984  – rezervoar Ostenk in napajalni cevovod za zaselek Ostenk in Sv. Marko,
 • 1992 – rezervoar in zajetje Košolovje,
 • 2004 – nov nadomestni rezervoar Ostenk z novozgrajenim vodovodom za oskrbo s pitno in požarno vodo za weekend naselje pod Žrebljevim hribom in
 • v letu 2014 še vodohram Katarina.

Obstoječ vodovodni sistem je bil grajen v lastni režiji, večji del s prostovoljnim delom in denarnimi prispevki krajanov, sponzorskimi storitvami – delovni stroji in v materialu, ter sredstvi krajevne oz. lokalne skupnosti. Izgradnja je potekala večinoma brez prave tehnične dokumentacije, strokovnega nadzora med gradnjo in neurejeno dokumentacijo po izvedeni gradnji.

Zaradi številnih težav (okvare sistema, neustreznosti kvalitete pitne vode, pomanjkanjem vode v sušnih obdobjih, neizpolnjevanju zahtev pravilnikom o oskrbi s pitno vodo, pomankanjem sredstev za vzdrževanje in obnovo je Občina Trbovlje naročila pregled stanja celotnega vodovodnega sistema in pridobila projektno dokumentacijo v PGD, PZI obliki, z namenom sistematične ureditve vodooskrbe na območju KS Čeče.

Zaradi spreminjajočih se zakonskih zahtev, težav pri pridobivanju pravice za uporabo zemljišč na katerih so zgrajeni obstoječi vodovodni objekti ali preko njih poteka obstoječ vodovodni cevovod, kot zagotavljanju potrebnih finančnih sredstev, je investitor Občina Trbovlje z izgradnjo novega rezervoarja Katarina pričela konec leta 2013 in ga dokončala v spomladanskih mesecih leta 2014.

Skupna vrednost izgradnje vodohrama Katarina, vključno z izdelavo  projektne dokumentacije, gradbeno-montažnimi deli, investicijskim nadzorom in urejanjem lastniških razmerij, znaša  126.000€. Vsa potrebna finančna sredstva je na osnovi odločitve in sklepa župana zagotovila Občina Trbovlje.

Pri uspešno izvedeni investiciji, izgradnji novega 50m3 vodohrama Katarina so sodelovali:

 • strokovne službe Občine Trbovlje,
 • izdelava projektne dokumentacije – družba Inal – Besednjak,Trbovlje,
 • strokovni nadzor nad gradnjo – družba Spekter Projekt, Trbovlje,
 • glavni izvajalec gradbeno- montažnih del pa je bila družba AGM Nemec, Laško.

DSC_0010

 

Lokalna cesta Klek – Čebine na odseku križišče Potoška vas – Bokal

Odsek lokalne ceste, ki je znan predvsem pod imenom »odsek križišče Potoška vas – Bokal« je dolgo obdobje predstavljal enega najbolj neugodnih cestnih povezav med območjem zaselka Klek in zaselka Čebine.  Obstoječa lokalna cesta na tem odseku je bila ozka in zelo nepregledna zaradi neugodnih cestnih elementov, zaradi velike prometne obremenitve pa je bila tudi nevarna za vožnjo.

Zaradi vsega navedenega in predvsem z željo po ureditvi stanja, je Občina Trbovlje v letu 2013 pridobila ustrezno projektno dokumentacijo, izpeljala potrebne postopke za izbor izvajalca, ter na osnovi zagotovljenih sredstev v proračunu, že konec leta 2013 pristopila k rekonstrukciji odseka.

Projekt rekonstrukcije 1, 3 km dolgega odseka vključuje naslednja dela:

 • čiščenje trase lokalne ceste,
 • rušitev in odstranitev dotrajanih opornih elementov in uničenega sistema odvodnjavanja,
 • novogradnjo opornih zidov,
 • ureditev cestnega telesa s sistemom odvodnjavanja meteornih voda,
 • asfaltiranje celotne površine trase ceste z izvedbo uvozov in izvozov k posameznim objektom ob trasi ceste,
 • namestitev dodatnih varnostnih ograj,
 • končna ureditev površin ob trasi ceste z utrjevanjem bankin in čiščenjem terena po gradnji.

V sklopu ceste se je izvedla tudi sanacija zemeljskega plazu, katerega drsna plast sega kar 10 metrov v globino. Sanacija plazu preko katerega poteka trasa lokalne ceste, je bil nujen ukrep v smislu zagotavljanja ustrezne stabilnosti na tem delu, oz. delu, ki pod lokalno cesto predstavlja zelo strmo področje.

Celotna vrednost investicije v katero je vključena izdelava projektne dokumentacije, storitve strokovnega nadzora nad gradnjo, odkupi zemljišč, rekonstrukcija ceste in sanacija plazu, znaša cca. 470.000 €. Vsa potrebna sredstva je Občina Trbovlje zagotovila iz proračuna, v obdobju 2013-2014.

Pri uspešno izvedeni investiciji, t.j. rekonstrukciji lokalne ceste Klek – Čebine so sodelovali:

 • strokovne službe Občine Trbovlje,
 • izdelava projektne dokumentacije – družba PRONIG,Trbovlje,
 • strokovni nadzor nad gradnjo – družba KEDIG, Trbovlje,
 • glavni izvajalec gradbeno – montažnih del pa je bila družba AGM Nemec, Laško.

DSC_0323

Vodovod in vodohram Bevško zg. cona

Vodovod Bevško zg. cona predstavlja enega manjših vodovodnih sistemov v Občini Trbovlje, vendar zaradi svojega namena kljub temu zelo pomembnega. Z izgradnjo vodovoda se v funkcijo zagotavljanja pitne in požarne vode za mesto Trbovlje tako vključuje tudi največja investicija v vodovodno omrežje, to je projekt Ačkun. Izgradnja vodoovoda Bevško je bila zaradi ureditve hidravličnih razmer in razdelitve vodovodov na posamezne sisteme oz. cone,  s tega vidika zelo pomembna investicija.

Zaradi spreminjajočih se zakonskih zahtev, težav pri pridobivanju pravice za uporabo zemljišč, in pri zagotavljanju potrebnih finančnih sredstev, je investitor Občina Trbovlje z izgradnjo novega vodovoda in vodohrama pričela že v letu 2012 in ga zaradi znanih težav zaradi stečaja glavnega izvajalca del, uspešno dokončala v spomladanskih mesecih leta 2014.

Skupna vrednost izgradnje vodovoda in vodohrama Bevško zg. cona, vključno z izdelavo  projektne dokumentacije, gradbeno-montažnimi deli, investicijskim nadzorom in urejanjem lastniških razmerij, znaša  115.000 €.

Vsa potrebna finančna sredstva je na osnovi odločitve in sklepa župana zagotovila Občina Trbovlje.

Pri uspešno izvedeni investiciji, t.j. izgradnji novega vodovoda v dolžini 600 m in novega vodohrama prostornine 25 m3 so sodelovali:

 • strokovne službe Občine Trbovlje,
 • izdelava projektne dokumentacije – družba Inal – Besednjak,Trbovlje,
 • strokovni nadzor nad gradnjo – družba IBT SPI, Trbovlje,
 • glavni izvajalec gradbeno – montažnih del v letu 2012 družba IBT PIN Trbovlje – v stečaju, preostali del pogodbeno neizvedenih del, pa je v letu 2013 uspešno izvedla družba HIP PLUS, Vače.

Trenutna oskrba s pitno vodo se trenutno izvaja še vedno preko obstoječega sistema, nove priključitve pa bodo izvedene takoj po opravljenem tehničnem pregledu, predvidoma še v mesecu juliju 2014. Izvedbe priklopov individualnih stanovanjskih objektov namreč niso bile predmet projekta za katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

DSC_0360

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top