Novi razpisi z nepovratnimi sredstvi za kmetijstvo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v juniju 2016 objavilo dva javna razpisa, ki nudita nepovratna sredstva do največ 50% celotnih upravičenih stroškov v okviru ukrepa 4.1. – naložbe na kmetijskih gospodarstvih in sicer:

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za naslednje upravičene stroške naložb:

a) stroški ureditve ali vzdrževanje nepremičnin za kmetijsko dejavnost, nakup pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo, ureditev greznic in čistilnih naprav, nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije in strojne opreme.

b) nakup nove kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme za prevoz živali in surovin;

c) stroški naložb v pridelavo medu in drugih čebeljih proizvodov ter vzrejo čebeljih matic,

d) stroški naložb, namenjenih učinkoviti rabe energije;

e) stroški pridobivanja energije iz obnovljivih virov energije na kmetijskih gospodarstvih;

f) prispevek v naravi kot lastno delo in material upravičenca,

g) splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb.

Seznam stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

Stopnja javne podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva je 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe in se poveča za:
5 odstotnih točk, če se naložba izvaja na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami in je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno v območje OMD.
5 odstotnih točk, če je naložba povezana z ukrepom iz 28. oziroma 29. člena Uredbe 1305/2013/EU in ima upravičenec vsaj 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega izmed ukrepov iz te alineje.
10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij,
10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih naslov oziroma lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na problemskih območjih
15 odstotnih točk za kolektivne naložbe
20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov

Stopnje podpore iz prejšnje podtočke se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore je 2.000 eurov na vlogo.

Več informacij…

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za naslednje upravičene stroške naložb:
nakup zemljišč, ki so v prostorskem aktu lokalne skupnosti opredeljena kot kmetijska in so povezana z izvedbo ostalih vrst naložb;
stroške postavitve oziroma obnove sadovnjakov in oljčnikov, vključno s postavitvijo jagodišč: priprava zemljišča (zemeljska dela), priprava poti, nakup in posaditev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo, opore, nakup in postavitev mrež proti toči. Kot obnova sadovnjakov in oljčnikov se šteje:
zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj občutljive zoper bolezni in pozebo,
zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi sortami oziroma kloni iste sorte s Seznama sadnega izbora Kmetijskega inštituta Slovenije ali Sortne liste Republike Slovenije, ki jo izda Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR)
sprememba tehnologije pridelave (gostota in število sadik na hektar, vzgojna oblika ipd.);
stroške postavitve oziroma obnove hmeljišč, k čemur spadajo priprava zemljišča (zemeljska dela), ureditev hmeljske žičnice, nakup sadik in njihova saditev. Kot obnova hmeljišč se šteje:zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj občutljive zoper bolezni in pozebo; zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi sortami oziroma z različnimi kloni iste sorte, s Sortne liste rastlin poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015, ki jo izda UVHVVR; sprememba tehnologije pridelave (gostota in število sadik na h ektar, vzgojna oblika ipd.) ali obnova hmeljskih žičnic;stroški postavitve novih vinogradov: priprave zemljišča (zemeljska dela) in priprave poti, nakup in postavitev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo ter opor, pa tudi nakup in postavitev mreže proti toči;
stroške nakupa in postavitve mreže proti toči. Za mrežo proti toči se štejejo zaščitne mreže proti toči, zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne mreže proti ptičem in insektom;
nakup in postavitev rastlinjakov ter pripadajoče opreme. Za rastlinjake se štejejo steklenjaki, plastenjaki in tuneli;
stroške ureditve nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah: priprave zemljišča (zemeljska dela) in priprave poti, nakup in postavitev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo ter opor, pa tudi nakup in postavitev mreže proti toči;
stroške ureditve zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika in njihovih tehnoloških posodobitev, stroški izgradnje pripadajočih vodnih virov ter stroške nakupa in postavitve namakalne opreme;
stroški naložb namenjenih učinkoviti rabi energije ter stroški pridobivanja energije iz obnovljivih virov energije na kmetijskih gospodarstvih.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča:
za 5 odstotnih točk za naložbe na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami,
5 odstotnih točk za naložbe, povezane z ukrepom Kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil in ukrepom Ekološko kmetovanje,
10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij,
15 odstotnih točk za kolektivne naložbe,
20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov

Navedene stopnje podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 % upravičenih stroškov naložbe.

Majhne naložbe so naložbe do vključno 15.000 EUR skupne priznane vrednosti, enostavne naložbe so naložbe nad 15.000 do vključno 200.000 EUR skupne priznane vrednosti, zahtevne naložbe pa so naložbe nad 200.000 EUR skupne priznane vrednosti.

Več informacij…

V kolikor potrebujete več informacij ali pomoč pri pripravi prijavne dokumentacije smo dosegljivi na karmen@poslovna-ideja.si ter 041 795 879.

AKTUALNI RAZPISI

Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 plus 2016

Roki za prijavo: vsakega 1. in 15. v mesecu – zadnji rok za oddajo 15.10.2016

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. Produkt P1 plus 2016 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov.

Višina sofinanciranja : Garancija v višini 60 % do 80 %, obrestna mera od 0,15 % do 0,65 % + 6 mesečni EURIBOR

Več informacij….

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017

Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 – Prvi kapitalski vstopi

P7 sop – Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja

V kolikor potrebujete več informacij ali pomoč pri pripravi prijavne dokumentacije smo dosegljivi na karmen@poslovna-ideja.si ter 041 795 879.

Poslovna ideja d.o.o.

Kraigherjeva ulica 6, 3000 Celje

Telefon: (041) 79 58 79

Fax: (059) 333 809

Epošta: info@poslovna-ideja.si

www.poslovna-ideja.si

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top