Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je, 10. 6. 2016, v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče.

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest. Cilj javnega razpisa je zmanjšati zaostanek v razvoju upravičenega območja ter omogočiti ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest. Upravičeni stroški so stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, povezani s stroški začetne naložbe.

Predmet sofinanciranja projekta po tem javnem razpisu so le upravičeni stroški. Vsebinsko so upravičeni stroški po tem javnem razpisu naslednji:

– stroški nakupa strojev in opreme;

– stroški nakupa nematerialnih naložb, ki so prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja;

– stroški montaže opreme in strojev, v primeru, da so prikazani na istem računu kot nabavljena oprema in predstavlja sestavni del nabavljene opreme;

Višina razpisanih sredstev za leto 2016 je 560.000,00 evrov.

Rok za prispetje vloge na naslov MGRT je 11. julij 2016, do 12. ure. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24. ure.

Več na: 

http://www.podjetniski-portal.si/e-publikacije/49031-Javni-razpis-za-sofinanciranje-zacetnih-investicij-podjetij-ter-ohranjanja-in-ustvarjanja-novih-delovnih-mest-na-obmocju-obcin-Hrastnik-Radece-i/

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top