Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanja ali ohranjanja delovnih mest povezanih z začetno investicijo.

Investicija se mora izvajati na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2014 znaša 1.500.000 evrov, za leto 2015 pa 1.428.985 evrov.

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:

  • 50 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
  • 40 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
  • 30 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja in samostojni podjetniki, ki so na dan oddaje vloge na ta javni razpis registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah

in imajo na dan oddaje vloge registriran sedež in/ali podružnico ter bodo izvedla investicijo vsaj v eni od naštetih občin: Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

 

Obdobje za porabo sredstev

Obdobje za katerega so namenjena razpisana sredstva sta proračunski leti 2014 in 2015. MGRT bo sofinanciral le upravičene stroške nastale od vročitve sklepa o sofinanciranju do najkasneje 24.10.2014 za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2014 in upravičene stroške nastale od vročitve sklepa o sofinanciranju do najkasneje 23.10.2015 za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2015, v primeru dvoletnih pogodb oziroma enoletnih pogodb sklenjenih za sofinanciranje v letu 2015.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so po tem javnem razpisu:

  • nakup strojev in opreme (za majhna in srednja podjetja tudi rabljene opreme in strojev)
  • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju,
  • gradbena in obrtniška dela,
  • nakup objektov in zemljišč.

Rok prijave

Rok prijave do 28.04.2014.

 

Več na spletni strani: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1007

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top