Javni razpis za direktorja javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje

Občina Trbovlje je objavila javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje. Kandidat mora med drugim izpolnjevati naslednje pogoje, in sicer, imeti mora visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali opravljeno specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja), vsaj štiri leta delovnih izkušenj, predložiti pa mora tudi program dela in razvoja zavoda za obdobje štirih let.

Izbrani kandidat bo imenovan po predhodnem mnenju sveta zavoda za dobo štirih let z možnostjo ponovnih imenovanj.
Rok za prijavo na javni razpis je 24. julij 2020.

Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo v zaprti kuverti z označbo »razpis za direktorja Zavoda za mladino in šport Trbovlje – ne odpiraj«, na naslov: Občina Trbovlje, Občinski svet – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po seji občinskega sveta, na kateri bo izbira opravljena.
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Trbovlje na povezavi – https://www.trbovlje.si/vsebina/ostali%20razpisi/36.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top