Izjava za javnost

Spoštovani.
Občinski svet Občine Trbovlje je na 4. izredni seji 30. 6. 2022, pooblastil Občino Trbovlje za izvedbo vseh postopkov naročanja za izbor revizorja za izvedbo posebne revizije s forenzičnim pregledom Javnega podjetja Komunala Trbovlje d. o. o. Predstavitev povzetkov navedenega poročila je zaradi varstva osebnih podatkov in poslovne skrivnosti potekala na zaprtem delu 24. redne seje Občinskega Sveta Občine Trbovlje, kar so predhodno s sklepom potrdili navzoči svetniki in svetnice. Seja oziroma del nje je bil zaprt za javnost* prvič v tem mandatu.

Eden izmed sprejetih sklepov je, da Poslovodstvo Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o. skladno z Odlokom o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o., obravnava revizijsko poročilo in do njega zavzame stališče ter o stališču obvesti ustanovitelja. Po podatkih, ki jih imamo, naj bi poslovodstvo podjetja svoje stališče zavzelo in ga posredovalo Občini Trbovlje v najkrajšem možnem času in predlagalo morebitne nadaljnje aktivnosti. Poročilo in povzetek poročila sta zaradi svoje vsebine označena kot poslovna skrivnost, vsebujeta pa tudi osebne podatke. V zvezi s slednjim je Občina Trbovlje pridobila tudi ustrezno mnenje Informacijskega pooblaščenca, ki opredeljuje da: »…z vidika varstva osebnih podatkov ni sporno in je prav, če se z delnim zaprtjem seje občinskega sveta za javnost, varujejo varovani (nejavni) osebni podatki posameznikov, ki ne predstavljajo prosto dostopnih informacij javnega značaja, in ki bodo ustno in pisno obravnavani na seji.« Skladno s sklepom, ki so ga prav tako sprejeli občinski svetniki, pa bodo lahko vodje svetniških skupin vpogledali v poročilo ob upoštevanju varovanja poslovnih skrivnosti in zaupnosti.

Na podlagi predstavitve povzetkov navedenega poročila, ki ga je pripravilo podjetje Ernst & Young svetovanje, županja Občine Trbovlje povzema, da je bilo v postopkih bivšega poslovodstva podjetja določeno odstopanje od standardov in postopkov podjetniškega odločanja. Nadalje županja ugotavlja, da so v poročilu vsebine iz sklepa prej omenjene 4. izredne seje, ki na podlagi preseka stanja na določen dan opredeljujejo poslovanje podjetja v prejšnjih obdobjih in priporočajo aktivnosti za naslednja obdobja.

Kot že omenjeno, pričakujemo odziv poslovodstva komunale, saj bo to podlaga za vse morebitne nadaljnje aktivnosti tudi za vložitev morebitne odškodninske tožbe s strani Javnega podjetja Komunala Trbovlje d. o. o. do nekdanjega poslovodstva za obdobje januar 2021 do marec 2022. Družbo v takih primerih (npr. v odškodninskem postopku proti nekdanjemu poslovodstvu) zastopa obstoječi direktor, ki lahko izda pooblastilo za vložitev odškodninske tožbe. V primeru da bi se poslovodstvo Javnega podjetja Komunala Trbovlje d. o. o. odločilo, da vloži odškodninsko tožbo, bi lahko Občinski svet Občine Trbovlje, kot skupščina, na predlog nadzornega sveta podjetja, odločal o zastopanju družbe v tem sporu in uveljavitvi odškodninske odgovornosti.

Vodstvo komunale je zagotovilo, da bo Občino Trbovlje, kot ustanoviteljico javnega podjetja, o zavzetem stališču obvestilo v najkrajšem možnem času. Takrat bodo znane tudi nadaljnje aktivnosti.

*Javnost seje se skladno s 27. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trbovlje zagotavlja z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah sveta. To pomeni, ko se seja zapre za javnost, da se ne snema, da ni prisotnih drugih (novinarjev, gostov, zaposlenih na občini,…) ter da so navzoči samo svetniki in svetnice, predsedujoči seji ter poročevalci tematike, ki se predstavlja.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top