Delavnica z ogledi primerov dobrih praks ohranjanja suhih travišč na območju Kuma

Cilji projekta LIFE TO GRASSLANDS, Življenje traviščem na območju Kuma, se v dobršni meri uresničujejo. V štiriletnem obdobju izvajanja projekta smo z 31 kmetijami podpisali sporazum o projektnih aktivnostih na njihovih kmetijah. Skupaj uspešno uresničujemo naravovarstvena izhodišča za dolgoročno in trajnostno upravljanje na več kot 80 ha vrstno bogatih traviščih in visokodebelnih sadovnjakih.

 

Kot najpomembnejša projektna aktivnost, s katero želimo izboljšati stanje suhih travišč, ki jih je zaradi opuščanja rabe prekomerno zaraslo grmovje in drevje, se je intenzivno začela izvajati v mesecu juliju. Na podlagi interesa lastnikov zemljišč, se bo odstranitev grmovne in drevesne zarasti ter ruvanje panjev dreves in grmov ter izravnava terena izvedla na okoli 21 ha. Po odstranitvi zarasti pa bodo kmetje na razgaljenih površinah na novo vzpostavili travno rušo z dosejevanjem avtohtonega in lokalnega senenega drobirja ter z ohranjevalnimi semenskimi mešanicami.

 

Da je na območju z omejenimi naravnimi dejavniki, kot je Kumlansko, le s sodelovanjem lastnikov, lokalne skupnosti in stroke, mogoče dolgoročno in trajnostno upravljati naravovarstveno pomembna travišča, smo tekom projekta že nanizali veliko primerov. In kot pravi pregovor: »Dober glas seže v deveto vas«, si je v okviru delavnice, ki smo jo organizirali na Kumu v začetku septembra, več kot 50 kmetijskih svetovalcev in sodelavcev s Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje, Ljubljane in Ptuja, ogledalo nekaj primerov dobrih praks ohranjanja suhih travišč in visokodebelnih sadovnjakov na kmetijah, ki so na območju Kuma vključene v izvajanje projektnih aktivnosti.

 

Dobrodošel je vsak prispevek, ki bo pripomogel k ohranjanju kumljanskega mozaika narave, zato vabljeni, da se nam pridružite na prostovoljnih akcijah čiščenja zaraščajočih travišč na Kumu. V septembru in oktobru načrtujemo izvedbo dveh akcij, zato spremljajte objave na spletni strani projekta www.travisca.si in www.lifetograsslands.si ter se v čim večje številu odzovite našemu povabilu.

 

Rezultate projektnih aktivnosti za ohranjanje suhih travišč na Kumu so si ogledali kolegi s Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje, Ptuj in Ljubljana

Rezultate projektnih aktivnosti za ohranjanje suhih travišč na Kumu so si ogledali kolegi s Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje, Ptuj in Ljubljana. FOTO: Matej Ivenčnik

 

 

Pripravila:

Ljudmila Strahovnik

Zavod RS za varstvo narave, OE Celje

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top