Dela na Ulici 1. junija 4 sofinancirana iz pobranih parkirnin

Občina Trbovlje je pred leti vzpostavila sistem plačevanja parkirnin, in sicer pri Splošni bolnišnici Trbovlje in Zdravstvenemu domu Trbovlje. Sredstva, ki so bila zbrana s plačevanjem parkirnin je občina letos namenila za sofinanciranje prenove dotrajanega parkirišča na Ulici 1. junija 4. Tako smo investicijo, ki jo je v celoti financirala Občina Trbovlje, njena vrednost pa znaša 84.664,64 evrov, delno sofinancirali z denarjem, zbranim s plačanimi parkirninami.

V juliju se zaključujejo dela na Ulici 1. junija 4, v sklopu katerih se je uredilo parkirišče pred stavbo, ki je bilo pred prenovo v zelo slabem stanju. Urejeno je bilo odvodnjavanje območja, razširil se je uvoz na parkirišče, ki sedaj omogoča lažji, predvsem pa varnejši promet, hkrati pa se je uredila tudi preplastitev omenjenega parkirišča. Prav tako so se na novo zasadila drevesa in uredila okolica parkirišča. Na delu stavbe pa je bila urejena še hidroizolacija ter drenaža. Izvedel se je tudi priključek fekalne kanalizacije na čistilno napravo, obstoječa greznica ob objektu pa se je ukinila. Pod parkiriščem sta bili obnovljeni vsa obstoječa električna napeljava in meteorna kanalizacija. Območje, namenjeno zgolj pešcem pa je tlakovano s fotovoltaičnimi tlakovci, ki pripomorejo k čistejšemu zraku.

Denar, ki so ga občani namenili plačilu parkirnine, smo tako namenili v javno infrastrukturo, kar je eden izmed načinov, s katerim se trudimo občanom omogočati prijetnejše okolje za življenje.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top