Cene vrtcev so se zmanjšale tudi v Trbovljah!

Na svoji 1. korespondenčni seji, 10. 9. 2012, je Občinski svet Občine Trbovlje sprejel sklep o sprejetju Odredbe o določitvi cen programov v Vrtcu Trbovlje od 1. 9. 2012.

V Uradnem listu RS št. 40/2012 je bil objavljen Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Na njegovi podlagi so se osnovne plače znižale za 8 %, hkrati se je izvedla odprava plačnih nesorazmerij ter znižanje povračila stroškov. V Vrtcu Trbovlje so se plače in povračila delavcem različno znižala. Potrebna masa za plače se je znižala za 5,42 %. Manj potrebnih sredstev za plače pomeni tudi nižjo ekonomsko ceno, ki bo po posameznih programih veljala od 01. 9. 2012 dalje.

ZUJF se je pričel uporabljati 01.06.2012, oddelki v Vrtcu Trbovlje pa so bili dokončno oblikovani konec meseca avgusta. Glede na to, da znižanje plač zaposlenih v vrtcu vpliva na ceno oddelka, se zdi smiselno, da se le-ta prične uporabljati ob začetku novega šolskega leta. Ker je znižanje cen v interesu staršev, vrtca in ustanoviteljice smo predlagali, da se predlog odredbe v skladu s 24. členom Poslovnika občinskega sveta potrdi na korespondenčni seji, saj bo le tako mogoče pravočasno izdati račune za plačilo stroškov za mesec september in o spremembi cene obvestiti pristojno ministrstvo, ki še vedno zagotavlja subvencijo za mlajše otroke iz posamezne družine.

Cena je bila izračunana na podlagi spremembe plač in drugih osebnih prejemkov in predvidenih povprečnih mesečnih stroškov za leto 2012/13.

Znižanje proračunskih sredstev je ocenjeno, ni pa dokončno. Manjšo porabo proračunskih sredstev smo od septembra do konca leta predvideli na podlagi višine plačil staršev, ki smo jih imeli v mesecu avgustu ter nižje cene vrtca. Poleg tega so upoštevana že realizirana plačila občine, ki so se na podlagi nove ureditve plačil staršev znižala tudi za pretekle mesece in so tako tudi za nazaj nižja kot smo planirali. Tako bo višina doplačila storitev oskrbnin v letu 2012 za občino nižja. V denarju to pomeni cca. 100.000 €.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top