9. redna seja Občinskega sveta Občine Trbovlje

Včeraj, 29. 2. 2016, je v sejni dvorani zgradbe Občine Trbovlje potekala 9. redna seja Občinskega sveta Občine Trbovlje. Svetnice in svetniki so obravnavali 14 točk.

 

Pri potrditvi dnevnega reda je Komisija za okolje in prostor zahtevala umik določenih točk, ki jih ta komisija zaradi svoje nesklepčnosti v preteklem tednu ni obravnavala. Statutarno-pravna komisija je odločila, da se na dnevni red lahko uvrstijo gradiva, ki jih komisija ni obravnavala, tako da je bil dnevni red sprejet in izpeljan kot je bilo predvideno.

 

Županja je uvodoma občinski svet seznanila o poteku sanacije skalnega podora in se ob tem zahvalila vsem, ki so pomagali pri samem reševanju nastale situacije in še pomagajo pri odpravi posledic. Županja je podala tudi poročilo o uresničevanju Strategije razvoja Občine Trbovlje 2014-2022 za leto 2015.

 

Po pobudah in vprašanjih svetnikov in svetnic je svet obravnaval ter potrdil Predlog Plana obnove in vzdrževanja javne razsvetljave za leto 2016 in Poročilo o opravljanju javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave na območju občine Trbovlje za leto 2015.

 

Sprejet je bil Sklep o soglasju za sprejemanje odpadkov iz občin neustanoviteljic Javnega podjetja CEROZ d. o. o. in pooblastilo skupščini CEROZA. Za tovrsten ukrep je bilo odločeno zaradi gospodarnosti izvajanja javne službe, zmanjšanja obremenitve uporabnikov v občinah ustanoviteljicah in doseganja deleža, ki ga k zmanjšanju količin odloženih odpadkov v Sloveniji prispeva CEROZ.

 

Sprejet je bil ugotovitveni sklep o prenehanju članstva in imenovanju nadomestnega predstavnika uporabnikov v Svet Knjižnice Toneta Seliškarja. Članstvo je prenehalo Poloni Schmit, kot nadomestna članica pa je bila imenovana Maja Gulič Kresnik.

 

Na predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sta bila imenovana predstavnik Občine Trbovlje v Svet zavoda Regionalne razvojne agencije Zasavje ter vršilec dolžnosti direktorja Regionalne razvojne agencije Zasavje. V svet zavoda je bil tako imenovan Jernej Simerl, za v. d. direktorja RRA pa Tadej Špitalar in sicer za čas do imenovanja direktorja, vendar največ za obdobje do enega leta.

 

Svetnice in svetniki so po skrajšanem postopku v skladu z Zakonom o knjižničarstvu sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje ter opravili prvo obravnavo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Trbovlje, kjer gre za združitev vseh sprememb odloka v preteklih letih.

 

Sprejet je bil tudi Stanovanjski program Občine Trbovlje 2016 – 2018, dokument, ki določa usmeritve lokalne skupnosti na stanovanjskem področju.

 

Podano je bilo soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu.

 

Svetnice in svetniki so sprejeli Predlog Načrta oskrbe prebivalcev s pitno vodo v primeru izrednih razmer na javnem vodovodu Trbovlje. Načrt povzema bistvene ukrepe v primeru izrednega dogodka na javnem vodovodu v Občini Trbovlje ter sledi načelu preventive in odgovornosti.

 

Seznanili so se tudi s tremi poročili in sicer s poročilom o štipendiranju v letu 2015, poročilom o delu nadzornega odbora Občine Trbovlje v letu 2015 in poročilom o delu uredniškega odbora časopisa Sr(e)čno Trbovlje v letu 2015.

 

Naslednja seja občinskega sveta bo v mesecu aprilu.

 

Celotno gradivo seje je dostopno na spletni strani občine, na povezavi: http://www.trbovlje.si/navigacija/seje-obcinskega-sveta/101?parent_block_id=60.

 

DSC_0238

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top