6. redna seja Občinskega sveta Občine Trbovlje prinesla potrjen dolgo pričakovan OPN

Na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Trbovlje, ki je potekala v ponedeljek, 12. oktobra so svetnice in svetniki obravnavali 11 točk.

 

Po pobudah in vprašanjih članov občinskega sveta so sledile informacije županje, ki je občinski svet seznanila, v kateri fazi so pogajanja za povprečnino, podala je informacijo o sprejetju RRP za Zasavje v obdobju 2014 – 2020 ter o trenutnem stanju zaposlenih v občinski upravi. Svetnike je seznanila tudi z vzpostavitvijo poskusne avtobusne linije “terezn’čan” in s tem, da bodo do konca meseca oktobra urejene avtobusne postaje (označbe postajališč, uokvirjeni vozni redi). Povedala je tudi, da so bili zagotovljeni osnovni pogoji za delovanje “Ropotarn’ce” v stavbi Mehanike. Sledile so informacije o končanih investicijah in sicer o končani investiciji v OŠ Ivana Cankarja, o javni razsvetljavi v Retju, o saniranem plazu Babič ter o končanju 1,3 km dolge ceste Škofja Riža – Završje. Županja je še dodala, da prenova ceste na Opekarno poteka po terminskem planu.

 

Podžupan Tadej Špitalar je podal informacijo v zvezi z aktivnostmi na področju gospodarstva in sicer glede dodeljevanja spodbud Občine Trbovlje preko javnega razpisa, o sofinanciranju podjetniških krožkov na srednjih šolah, o zagotovitvi sredstev za javna dela, o vzpostavitvi spletnega portala www.poslovnepovrsine.si, o projektu plinifikacije OIC Nasipi ter o nekaterih drugih.

 

Predstavljeno je bilo Letno poročilo o poslovanju Javnega podjetja Ceroz d. o. o. za leto 2014. Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so svetniki potrdili nadomestno članico v Svetu zavoda Zasavski muzej Trbovlje.

 

Po osmih letih je bil sprejet Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Trbovlje (OPN), s čimer bo prostorsko načrtovanje in gradnje lažje, saj bo možno urediti npr. heliport, vzpostavljeni bodo prostorski pogoji za ureditev oz. vzpostavitev industrijske cone Bukova gora, z OPN-jem smo rezervirali prostor za športno rekreacijske namene na Kipah in Ojstrem, v parku bo možna vzpostavitev premičnega objekta – stojnice za prodajo pijače in prigrizkov, kar prej ni bilo mogoče. Z novim OPN-jem se bo razveljavilo kar 110 izvedbenih prostorskih aktov Občine Trbovlje. OPN je temeljni in edini obvezen občinski prostorski akt, s katerim se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. V njem so opredeljena tudi zazidljiva zemljišča, ter veljavni prostorsko ureditveni pogoji, ki določajo merila in pogoje za graditev objektov in druge posege v prostor (na območjih izven veljavnih občinskih podrobnih prostorskih načrtov, lokacijskih in zazidalnih načrtov). Odlok se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne veljati petnajsti dan po objavi.

 

Občinski svet Občine Trbovlje je sprejel tudi Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2015 (rebalans) ter Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2015. S tem rebalansom načrtujemo prihodke v višini 15,6 mio evrov in odhodke v višini 16,9 mio evrov, z upoštevanjem začetnega stanja sredstev na računu ter računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja pa je proračun uravnotežen. Upoštevane so spremembe pri povečanju sredstev iz naslova dohodnine in finančne izravnave ter spremembe pri načrtovanju nižjih kapitalskih prihodkov. Na odhodkovni strani velja omeniti rezervacijo sredstev za pripravo projektnih dokumentacij za izvedbo prioritetnih občinskih in regijskih projektov v letošnjem letu in letu 2016. Projekti se nanašajo na energetske sanacije javnih zavodov, ureditev občinskh cest, regijske projekte ureditve rekreativnih površin in površin za prostočasne aktivnosti Ojstro in Ledenica, na projekte na področju razvoja podjetništva in kreativnih industrij – Mehanika. Uvedli smo novo avtobusno linijo “terezn’čan”. Zmanjšujemo sredstva za maso plač za delavce občinske uprave in pri nekaterih javnih zavodih, do konca letošnjega leta pa načrtujemo postavitev označevalnih tabel in ureditev pristajalnega mesta za nujne reševalne prevoze. Povečujemo sredstva za potrebna investicijska dela v občinskih stanovanjih, pri krajevnih skupnostih pa upoštevamo potrebe po prerazporeditvi sredstev glede na namene pri posamezni krajevni skupnosti.

 

Na zaprosilo Sveta Zavoda za kulturo Delavskega doma Trbovlje je ustanovitelj sprejel spremembo odloka o ustanovitvi zavoda tako, da je razširil dejavnosti, ki jih zavod lahko opravlja.

 

Svetniki so obravnavali predlog Statuta Občine Trbovlje, ki je bil dan v 30-dnevno javno obravnavo. Predlagano je bilo novo besedilo členov statuta, ki je pripravljeno v skladu z obstoječo organizacijo občine in omogoča preglednejšo ureditev ter predvideva zmanjšanje števila občinskih svetnikov iz sedanjih 27 na 24 in zmanjšanje članov v nekaterih komisijah sveta.

 

Pod 9. točko se je opravila druga obravnava predloga Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje. Predlog se je dal v 15 dnevno javno obravnavo. S tem odlokom Občina Zagorje ob Savi, Občina Trbovlje in Občina Hrastnik ustanavljajo Javni zavod Regionalna razvojna agencija z namenom opravljanja del in nalog celostnega razvoja na območju občin ustanoviteljic, spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, načrtovanja regionalne politike, izvajanja nalog regionalnega razvoja in ukrepov regionalne politike na območju občin ustanoviteljic, v skladu z določbami Zakona o javnih zavodih, Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter akti ustanoviteljev.

 

Opravila se je tudi prva obravnava predloga Odloka o priznanjih in nagradah Občine Trbovlje. Prejšnji Odlok o priznanjih in nagradah Občine Trbovlje je bil sprejet leta 2003. Komisija za občinska priznanja v zdajšnji sestavi je že na svoji konstitutivni seji sprožila razpravo o nekaterih potrebnih spremembah omenjenega odloka in v sodelovanju s strokovnimi službami pripravila nov odlok.

 

Pod zadnjo točko pa so svetniki in svetnice sprejeli Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trbovlje za leto 2015.

 

Celotno gradivo seje je dostopno na povezavi: http://www.trbovlje.si/navigacija/seje-obcinskega-sveta/101?parent_block_id=60.

 

DSC_0394

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top